Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 10, 2010

Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!


Δέν ἂντεξα στόν πειρασμό! Ὃσο ἀσχετη μέ τά οἰκονομικά κι ἐὰν εἶμαι, ἒκρινα πώς πρέπει νά μοιραστῶ καί μέ ἂλλους τά στοιχεῖα.

Τά ἒλαβα πρό ὁλίγου ἀπό τὸν φίλο Κυριᾶκο καί τόν εὐχαριστῶ πολύ.

Μελετῆστε τα!

Καί μετά ἂς μιλήσουμε γιά ἀλλα θέματα.

Ὃπως ἡ μαγειρική. Γιατί μέ τήν πολιτική καί τήν οἰκονομία….. Τά ἐθνικά δὲν τὰ ἀναφέρω καθόλου ὃπως βλέπετε…..

Φιλονόη Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

τά δύο πρόσωπα τῆς πραγματικότητος!!!


Ἡ ἀλήθεια καί τό ψέμα!!!

Ὃλα μαζί σέ ἓνα νόμισμα!

Νά τούς χαιρόμαστε!!

Κατά τά ἂλλα χρωστᾶμε…

Φυσικά καί χρωστᾶμε τῆς Μιχαλοῦς…

Μιά κι ἀκόμη τούς ἀνεχόμαστε…
Φιλονόη


11η Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ἡμέρα παιδιοῦ!


Μία ἰδέα τοῦ φίλου Περικλῆ.

τά παιδιά μας καί τά μάτια μας!!!


Φιλονόη

Υ.Γ. Πῶς ἀλλάζουν ὃμως οἱ καιροί;


θά ἢθελα…..Αἰσθάνομαι κάποιες στιγμές ἰδιαίτερα ἐκνευρισμένη μέ ὃλα αὐτά ποὺ δέν  μοῦ  «ἐπιτρέπεται» νὰ πράξω ἢ νά ἐκφράσω.

Θά ἢθελα γιά παράδειγμα νά  «συζητήσω» μέ κάποια πρόσωπα, ἀναφορικῶς μέ τὰ ὃσα συμβαίνουν (καί ὃσα θά ἒπρεπε νά συμβαίνουν)  στὴν Πατρίδα μας.

Θά ἢθελα νά θέσω ἐρωτήσεις καί νά λάβω ἀπαντήσεις. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


νὰ τὴν βάλουμε τήν ἡμισέληνο στήν βο(υ)λή τους….


Ἡ ἡμισέληνος τῆς Θεσσαλονίκης ἒχει ἀρχίσει νά ἐνοχλῇ πολύν κόσμο. Ὀπτικῶς, ἠθικῶς, συναισθηματικῶς…. Μᾶς παραπέμπει σέ ἂλλες ἐποχές, ὂχι καί τόσο ….Ἑλληνικές! (Ἐδῶ πού τά λέμε, τοὐλάχιστον τότε γνωρίζαμε ποιός ἦταν ὁ ἐχθρός! Τώρα ψαχνόμαστε καί μονίμως τόν ἀγνοοῦμε!!!)

Ἐὰν λοιπόν πρόκειται γιά εἰκαστική παρέμβασι, θά ἒπρεπε νά δοθοῦν κάποιες ἐξηγήσεις, τοὐλάχιστον σέ ὃλους ἐκείνους τούς ἀπογόνους τῶν Ὁλοκαυτωμάτων πού ζοῦν σήμερα στήν Θεσσαλονίκη.

Ἐὰν πάλι ὂχι, ἐπίσης κάποιοι θὰ πρέπει νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ Ἀνθρωπότης ἐπιστρέφει;


Ὃλο αὐτό τό παράλογον οἰκοδόμημα πού ἒχει στηθεῖ  καί σκεπάζει ὡς ὀμίχλη, ἢ ἀκόμη χειρότερα, ἐξαφανίζει ἀπό τό ὀπτικό μου πεδίο, κάθε τι ὑγιές καί ἂριστον, μέ «πνίγει».

Προσπαθεῖ νὰ μὲ «πείσῃ» γιά τό «λογικόν» τοῦ παραλόγου. Ὃμως ἐξακολουθοῦν ἐντός μου νὰ ὑφίστανται «κεραῖες» ἐντόπισμοῦ τῶν ἀτοπημάτων του.

Παραλλήλως,  ἡ διαστρέβλωσις παραδοσιακῶν ἀρχῶν καί ὀπτικῶν, ὡς καταιγίδα σαρώνει καί ἀποσαθρώνει, ὃσες  ἀξίες ἐδομήθησαν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων καί καθῲρισαν τούς ὃρους καί τίς βάσεις τοῦ ἠθικῶς ζεῖν καί σκέπτεσθαι.

Ἡ παραποίησις ἐννοιῶν, πού ὁδηγοῦσαν τήν ἀνθρώπινον σκέψι καί στάσι ζωῆς στήν ἀνάδειξιν τῶν βελτίστων ἐκφράσεών της, ἒχει λάβει διαστάσεις ἐπικίνδυνες. Ὃταν γιά παράδειγμα κάποτε ὁ ἂνθρωπος θεωροῦσε ὑπέρτατον χρέος του νά πορεύεται ὡς καλός κι ἀγαθός,  ἐν ὦ σήμερα ἡ λέξις ἀγαθός ἒχει ταυτιστεῖ μέ τό «χαζός», αὐτομάτως,  μή συνειδητά, ὑποβιβάζεται ὁ ῥόλος τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς στά ἀναγκαῖα κι ἀπαραίτητα τῆς ἐπιβιώσεως.

Ἡ ὃλο καί μεγαλυτέρα ἀπομάκρυνσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό παραδοσιακῶς κεκτημένες ὑποχρεώσεις  καί δικαιώματα,  ὃπως γιά παράδειγμα τό δικαίωμα-ὑποχρέωσις τοῦ ἂρχειν καί   ἂρχεσθαι,  ἒχει καταντήσει μάστιγα πού καταφέρεται ἐναντίον τῆς ἐπιβιώσεως κάθε μικρῆς ἢ μεγάλης κοινωνίας. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κάρτα πολίτου: τό ὑπερόπλον καταστολῆς τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως;


Μᾶλλον οἱ φίλοι μου εἶναι καί οἱ ἲδιοι ἀνησυχοῦντες γιὰ  τὰ  τεκταινόμενα, γιατί μοῦ στέλνουν διαρκῶς μηνύματα ἐνημερωτικά καί διαφωτιστικά…  Σήμερα τό μήνυμα τό στέλνει ὁ Ἀντώνης. Τὸ βρῆκα ἐνδιαφέρον καὶ σκέφθηκα νά τό μοιραστῶ μαζί σας.  Εἶναι ἡ προσωπική ἐμπειρία (καί ταυτοχρόνως προειδοποίησις) κάποιου συμπολίτου μας γιά ὃλα τὰ  «μαγειρέματα» πού ἑτοιμάζουν μὲ βάσι τήν κάρτα πολίτου…. Φτιάχνουν ἓνα τόσο  καλά δομημένο  «κατασκεύασμα» ἐλέγχου, πού εἶναι ἀπορίας ἂξιον τό γιατί καί οἱ ἲδιοι δὲν δυσανασχετοῦν. Ἢ μήπως οἱ  «ἐγκέφαλοι» θά ἒχουν διαφορετικήν μεταχείρισι ἀπό τὸ σύστημα;

Ἀπορίας ἂξιον πάντως παραμένει  ἓνα γεγονός! Πῶς κατάφεραν νά  «δημιουργήσουν» τόσο γρήγορα, ὑπάκουα στρατιωτάκια καί φερέφωνα τοῦ νέου, καθαρῶς ΥΠΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ἐτούτου μέτρου;; Αὐτοί οἱ τραπεζοϋπάλληλοι δὲν ἒχουν καθόλου νιονιό στό κεφάλι τους; Ὃσα λέει ὁ  «ἐργοδότης» εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα καί δὲν χρήζουν προβληματισμοῦ; Τέτοια κάψα γιά τήν  «προάσπισι» τῶν συμφερόντων κάποιων ἂλλων….. Καί καλά, ἐφ’ ὃσον αὐτοανακηρύχθηκαν διασῶστες τῆς οἰκονομίας μας, δέν θὰ πρέπει νά μείβονται καί ἀναλόγως; Ἢ μήπως πίσω ἒχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρά;


Φιλονόη


Υ.Γ. Θά ἢθελα νά μάθω κάτι ἀκόμη. Οἱ  (λαθρο)μετανάστες  θά λάβουν τέτοιαν κάρτα;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τέλος τά γιοῦχα… ὣρα γιὰ σφαλιᾶρες…


Βγῆκε ὁ πρίγκιψ Κάρολος μέ τήν Καμήλα του μίαν βολτίτσα καὶ κάτι ἀναιδείς πιτσιρικᾶδες τὸν ἒπιασαν ἀρχικῶς στὰ γιοῦχαααα! Μετά ἂναψαν περισσότερο τὰ αἳματα καὶ πέταξαν καί τό κάτι τις τους. Τέλος ῥάγισαν κι ἓνα τζάμι ἀπό τὴν πριγκιπική του λιμουζίνα… Κι ὃλα αὐτά γιατί; Γιατί εἶχαν ἀντίρρησι γιά ἓναν νόμο σχετικῶς μέ τήν ἐκπαίδευσι….

(Τὶ νά πῶ; Χούλιγκανς!!!)

Θὰ ξαναπάῃ ὁ Κάρολος τήν Καμήλα βόλτα;

Ἂ πά πά πά…. Μόνον ἒως τὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ…. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


τό λύσανε τό πρόβλημα τώρα….


Γενετιστές, μετά ἀπό μαγειρέματα, προσθαφαιρέσεις καί καταργήσεις γονιδίων, κατάφεραν νὰ δημιουργήσουν (ὢωωω ναί!!) ἀναπαραγωγή θηλαστικῶν ἀπό ἀρσενικά ἂτομα μόνον!!!


Νὰ ἐκφράσω ἀντιρρήσεις;

Νὰ ξαναπῶ πώς διαπράττουν νέαν ὓβρι; Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: