Ἂς ἐρευνήσουμε λίγο τὶς πιθανότητες!


δ καί λίγες μέρες διαβάζουμε σέ διάφορες σελίδες το διαδικτύου τι ρχονται τρία σκάφη πό μίαν γνωστη τοποθεσία το σύμπαντος!

Τό να ξ ατν, μήκους 240 χιλιομέτρων (γνώστου πλάτους καί ψους!!!!) θά κάλυπτε μίαν πόστασι (χιλιομετρική πάντα) πό τήν θήνα ως καί τήν Λάρισσα! Ατό τό σκφος διαθέτει καί δύο μικρότερα σκάφη συνοδούς! γνώστου (σέ μένα) μεγέθους!

Τό θέμα δέν θά εχε λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις ἐὰν δέν εχε γίνει μία πρώτη δημοσίευσις στήν φημερίδα ΠΡΑΒΝΤΑ. (Προσωπικς γνο τήν γλώσσα τς φημερίδος λλά μλλον κάποιοι λλοι τήν κατέχουν καί μς πληροφορον ναλόγως!)

ς δαής μως κι ς σχετη, ποφασίζω σήμερα νά καταγράψω μερικές σκέψεις καί πορίες μου. Ἐὰν κάποιος πό τούς φίλους ναγνστες δύναται νά μέ διαφωτίσ περισσότερο, θά χαρ διαιτέρως.

ς καταγράψω λοιπόν  τίς δύο βασικές πιθανότητες, πρό κειμένου ν συνειδητοποιήσουμε ἐὰν κα κατά πόσον πειλούμαστε!

α. (50% πιθανότητες μία στίς δύο περιπτώσεις)

Ψευδής εδησις συνεπς, σα γράφονται θά γραφον γνοονται. λλως τε, καιρός γάρ γγύς…. Τί εναι δύο χρονάκια; Συντόμως θά μάθουμε άν κάποιοι παίζουν μέ τήν νοημοσύνη μας μς ντιμετωπίζουνς νήλικες! Καὶ φυσικά δὲν κινδυνεύουμε!

β. (50% πιθανότητες μία στίς δύο περιπτώσεις πίσης)

ληθής  εἲδησις! Συνεπς, ναμένουμε να γνώστου Ταυτότητοςπτάμενον ντικείμενον! (ΑΤΙΑ.) Συντόμως! (κτιμήσεις (;;;) καί σχόλια, τοποθετον τήν φιξι το ΑΤΙΑ περί τίς 21 Δεκεμβρίου 2012! Επαμε λοιπόν… καιρός γάρ γγύς…)

Κι δ μως θά μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε τίς ξς ποπεριπτώσεις:

β.1. (πί το συνόλου 25% πιθανότητες μία στίς τέσσερις.) Εναιξωγήινον δημιούργημα .

β.2. (πί το συνόλου 25% πιθανότητες πίσης μία στίς τέσσερις.) Εναι νδογήινον δημιούργημα.

β.1. Περίπτωσις. (25% πιθανότητες μία στίς τέσσερις):

ξωγήινον δημιούργημα καί κινεται μέ μεγάλην ταχύτηταν πρός τόν πλανήτη Γ.

να στρόπλοιον, 240 χιλιομέτρων μήκους, ρχεται!

Μέ τί προθέσεις;

β.1.1. (12,5% πιθανότητες μία στίς κτώ)

Κακές προθέσεις! Στόχος κατάκτησις!

Ἐὰν ο προθέσεις του εναι «κακές» δέν τίθεται ζήτημα “ντιστάσεως” κ τν κατοίκων το πλανήτου μας! Μία τέτοια τεχνολογία δέν ντιμετωπίζεται μέ τά γήινα πλα μας! Σέ ατήν τήν περίπτωσιν σηκώνουμε τά χέρια ψηλά, βρίσκουμε μίαν τρύπα, χωνόμαστε μέσα καί ναμένουμε τήν μαύρη μας τήν μοίρα!!!

Κι δ μως θά μπορούσαμε (δίχως νά τό παρατραβήξουμε πιστεύω) να διακρίνουμε τρείς πό περιπτώσεις!

Πρός ποον θά ξεφράζοντο ο προθέσεις;

β.1.1.α. (4,17% πιθανότητες μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρός τούς κρατοντες;

άν ο «κακές»  προθέσεις  «κφραστον»  πρός τούς κρατοντες, τότε, σκέτο σωθήκαμε!!

β.1.1.β. (4,17% πιθανότητες μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρς τος μ κρατοντες;

Τότε καήκαμε κα χαθήκαμε λοι ο μ κρατοντες! ς μν τ συζητμε λοιπόν… ς πολαύσουμε τ τελευταα μας δύο χρονάκια σο καλλίτερα μπορομε! Διότι, κρατοντες  γήινοι κα κρατοντες ξωγήινοι, φτιάχνουν κόμμα κα χοροπηδον τος μ κρατοντες!

β.1.1.γ. (4,17% πιθανότητες μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρός λον τόν πληθυσμό το πλανήτου μας.

Ἐὰν εναι γενικότερα χθρικές κατά τν κατοίκων το πλανήτου, τότε καήκαμε λοι, κακοί κα καλοί! Κρατοντες ξωγήινοι ξαφανίζουν κρατοντες κα μ κρατοντες γηΐνους! Κα φυσικά πικρατον! ποχαιρετομε τν γαπημένον μας πλανήτη, ζομε φυσικά σο μπορομε καλλίτερα τ πόμενα δύο χρονάκια μας κα μετ πμε χορττοι παρά πέρα!

β.1.2. (12,5% πιθανότητες μία στίς κτώ)

Καλές προθέσεις.

Ἐὰν ο προθέσεις τους εναι γενικότερα καλές, τότε πάλι σηκώνουμε τά χέρια ψηλά, δέν βρίσκουμε τρύπα, δέν χωνόμαστε μέσα λλά ναμένουμε κάποιονγνωστο νά μς διασώσ!!! (δ λοιπόν μπαίνει πρώτη πορία:ξερα πό τήν στορία πώς λαοί πού ναζητον σωτρες, βρίσκουν δυνστες! τοτοι τί κριβς θά εναι; )

Συνοψίζοντας:

Ἐὰν τ στρόπλοιον εναι πραγματικόν κι ἐὰν εναι ξωγήινον:

ντιμετωπίζουμε 16,67% τέσσερις στς εκοσιτέσερις ( μία στς ξι δύο στς δώδεκα) πιθανότητες ν λθουν κάποιοι, ν περάσουν κα ατοί καλά κι μείς καλλίτερα κα

ντιμετωπίζουμε 8,33% δύο στς εκοσιτέσερις  ( μία στς δώδεκα) πιθανότητες ν μν περάσουμε μείς καλά λλά ν περάσουν ατοί καλλίτερα!

Τέλος, (τ καλλίτερον φαντάζομαι!)

β.2. Περίπτωσις. (πιθανότητες 12,5% μία στς τέσσερις!)

νδογήινον δημιούργημα!

ρωτήματα πού τίθονται:

β.2.1.(Πιθανότητες 12,5% μία στς κτώ) Δν πάρχει τεχνολογία πο θ ποστηρίξ κάτι τέτοιον.

«Διέρρευσε» λοιπόν μία πληροφορία τέτοια πο θ κάν τν πλανήτη ν θορυβηθ λλά συντόμως θ διαπιστώσουμε τς πλκες τους κα θ γελάσουμε μ τ πάθημά μας!

β.2.2. (Πιθανότητες 12,5% μία στς κτώ) πάρχει τεχνολογία πο θ ποστηρίξ κάτι τέτοιον.

Τ μως θ ποστηρίξ;

β.2.2.α.(Πιθανότητες 6,25% μία στς δεκαέξι)

Θ μφανισθ να σκφος 240 χιλιομέτρων μ τν συνοδεία του.

δ τ πράγματα ζορίζουν! (Σοβαρές ἀπορίες ἐπίσης:)

Γιατί ν μπονε σ τόσα ξοδα κα ν δημιουργήσουν να τέτοιο σκφος; Μήπως γιατί κάποιοι τείνουν ν ξεφύγουν πό τος τόσο πισταμένους τους λέγχους; Κι ἐὰν να, γιατί δν σχολονται μόνον μ αύτούς, δαπανντας πολύ μικρότερα ποσά πό τν παγκόσμιο κουμπαρ; Μήπως κρύβεται κάτι λλο, πολύ μεγαλύτερο πό πίσω; Μήπως ατοί ο λιγοστοί προκαλοῦν τόσο μεγάλην νησυχίαν πο πρέπει ν κατασταλον διά παντός μαζί μ σους χουν ξεκινήσει ν φυπνίζονται; Κα μήπως μέσ μίας τέτοιας κινήσεως καθαρίζουν  (μία καί καλή)  μ κάθε ντιφρονοντα γι τ πόμενα 5.000 χρόνια; Γιατί, πως κα ν τ δομε, κάτι θ πρέπει ν βγ πό ατό τ σκφος….. Κα δν θ εναι γι τ καλό μας…..

β.2.2.β. (Πιθανότητες 6,25% μία στς δεκαέξι)

Θὰ μᾶς πείσουν πὼς ἐμφανίστηκε ἓνα σκᾶφος 240 χιλιομέτρων.

δ μο θυμίζει λίγο χολυγουντιανή ταινία κα διάφορα σκηνογραφικά-σκηνοθετικά  κόλπα! (Προσωπικς σς βεβαι πώς βάσει τν δικν μου γνώσεων στς φυσικές πιστμες, να μπορον ν «μφανίσουν» να τέτοιο στρόπλοιον! χι μ λόγραμμα! Ν τ μφανίσουν, δίχως φυσικά ν πάρχ σ ατές τς δυσθεώρητες διαστάσεις!)

Κα πάλι μως μ «φοβίζουν» ο προθέσεις τους! Τόση δουλειά γι ν δώσουν μίαν παράστασι; Κάτι βρωμάει!! Κα δυστυχς, εναι πολλά ατά πο θ βρωμοσαν…. (Λέμε τώρα…..) Σίγουρα θ «κτυπήσουν» τος εκολοπίστους κα τος «ατόπτες» μάρτυρες!  (Ἀποριῶν συνέχεια:)

Ποιο θ εναι; Πο θ εναι;

Δν θ ργήσουμε ν μάθουμε!!! Επαμε! καιρός γρ γγύς! Πάντως καὶ πάλι ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς πολλούς εἶναι ἀνύπαρκτος!

Συνοψίζοντας κα σ ατήν τν περίπτωσιν μως, καταλήγουμε στ κάτωθι:

Πιθανότητες  6,25% μία στς δεκαέξι να κινδυνεύσουμε.

Πιθανότητες 18,75% τρείς στς δεκαέξι, δεν κινδυνεύουμε πραγματικά (σως ν μς πείσουν πώς κινδυνεύουμε λλά δν θ σχύ!). ]

Συγκεντρώνοντας λα τ παραπάνω χουμε γι τ 100% τν περιπτώσεων:

Κινδυνεύουμε: πιθανότητες 14,58%.

Δὲν κινδυνεύουμε (κι ς προσπαθήσουν ν μς πείσουν κάποιοι γι τ ντίθετον!): πιθανότητες 85,42%.

Λοιπόν γαπητοί μου! Διατρέχουμε, ναλογικς λαχίστους κινδύνους! Στ μεταξύ κι ως ν λάβουμε περισσότερες πληροφορίες, χαλαρώνουμε, τ πολαμβάνουμε κα πράττουμε ναλόγως τν συνθηκν. Ἐὰν ρχονται ξωγήινοι μ κακς προθέσεις, δν τ συζητμε! Τν πατήσαμε!

Ἐὰν ο κρατοντες μας βρκαν ναν τρόπο ν μς λέγξουν πλήρως, τν πατήσανε! Σ κάθε περίπτωσιν, ς τ γλεντήσουμε κα ς προετοιμαστομε! Τελομε ν ναμον!


Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ  παραπάνω σκέψεις βασίζονται στήν κοινή λογική κι ὂχι στήν στατιστική λογική τῶν μαθηματικῶν.

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

4 responses to “Ἂς ἐρευνήσουμε λίγο τὶς πιθανότητες!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: