Γιατὶ δὲν πιστεύω σὲ αὐτὸν τὸν λαό!


Ὅταν λέμε λαός, ννοομε τος πντες! Νέους, γέρους, μεσήλικες… Τος πντες! νας λας μως κατ βάσιν παίδευτος. Τ ννο; Σὲ τ χρειάζεται πολιτεία; Γιὰ   ν εναι πολιτεία ἢ γιὰ νὰ ἐκκολάπτῃ τὴν ἀδικία; Θέλουμε πολιτεία ἢ νδρον ρπακτικν;

Δὲν πιστεύω σὲ ἕναν λαό ποὺ ἔχει μάθει στὴν ἁρπακτὴ. Δὲν πιστεύω σὲ ἕναν λαό ποὺ ἔχει σκύψει τόσες φορές τὸ κεφάλι. Δὲν πιστεύω σὲ ἕναν λαὸ ποὺ ἔχει συμβιβαστεῖ μὲ τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὰ ταβάνια!

Γιατί;

Πρτον:

ρχικς χρειάζεται ΗΘΟΣ!

Γνωρίζετε πολλούς πο διαθέτουν τὸ ἁπόλυτον θος; Ποὺ οὐσιαστικῶς ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΗΘΟΣ; γ λαχίστους! Τόσο λαχίστους, πο πορ γι τ πς κατάφεραν ν πιβιώσουν ως τς μέρες μας!  Εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν κατῂντησαν αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἄρχουν!!

πουσία θους εναι πασιφανς κα ναγνωρίσιμος σ κάθε πίπεδον. Ὅλοι σχεδὸν, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἔχουμε κάνει κατὰ καιροὺς ἐκπτώσεις ἤθους. Μικρὲς ἢ μεγάλες, καθοριστικές ὅμως πάντα, στὸν βαθμό ποὺ μᾶς ἀφορᾷ καὶ ποὺ περιπλέκει ἢ ἐπιβαρύνει τὶς  ἤδη ἀνήθικες κοινωνικὲς δομές μας.

Δεύτερον:

Ἐπίγνωσις!

Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ λαό κυρίαρχο, ὅταν δὲν ἔχῃ ὁ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ἀπὸ ἐμᾶς, ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὰ προσωπικὰ του μικροσυμφέροντα! Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναζητοῦμε λύσεις ἀμέσου δημοκρατίας γιὰ παράδειγμα, ὅταν ΟΥΔΕΙΣ ΕΞ ΗΜΩΝ δὲν ἔχει μάθει νὰ ἀκούῃ καὶ νὰ μαθαίνῃ! Ὅλοι διαθέτουμε μίαν ἄποψιν γιὰ ὅλα! Γιὰ τὸ πολίτευμα, γιὰ τοὺς πολιτικοὺς, γιὰ τὴν κοινωνία, γιὰ τὴν ἐπιστήμη, γιὰ τὴν παιδεία….! Ἀλλὰ διαθέτουμε ΑΠΟΨΙΝ κι ὄχι ΓΝΩΣΙΝ! Ὅταν κάποιος διαθέτει ΑΠΟΨΙΝ, ὀφείλει, ἐὰν εἶναι ἔντιμος καὶ ἠθικὸς, νὰ σέβεται καὶ νὰ ΥΠΑΚΟΥῌ τὴν  ΓΝΩΣΙΝ!! Νὰ σιωπᾶ ἐμπρὸς στὴν γνώσι καὶ νὰ ΜΑΘΑΙΝῌ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατέχουν καὶ γνωρίζουν! Ἀντέχουμε; Ἐὰν ναὶ, προχωροῦμε! Εἰδ΄ ἂλλως σιωποῦμε!

ΤΡΙΤΟΝ:

Κοινὲς Ἀρχὲς!

Τὶ εἶναι αὐτὸ; «Τὰ προσωπικὰ πιστεύω», θὰ ἀπαντήσῃ κάποιος. Λᾶθος!, θὰ ἔλεγα! Εἶναι λίγο! Κοινὲς ἀρχὲς εἶναι κάτι πολύ μεγάλο!

Κοινὲς ἀρχὲς εἶναι οἱ κοινὲς βάσεις παιδείας, ἢθους, στόχων, γένους, ὀνείρων, ἐπιθυμιῶν. Κοινὲς ΒΑΣΕΙΣ λοιπὸν. Κοινὲς συντεταγμένες! Κοινὰ ὄνειρα! Κοινὲς ἐπιθυμίες!

Ἴσως ὅλοι νὰ θέλουμε μίαν Ἑλλάδα ἐλεύθερη. Ὑπὸ ποῖον πρίσμα ὅμως; Ἢ ἀκόμη χειρότερα: ὑπὸ ποίαν σημαία;

Ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, ἐλεύθερος σημαίνει νὰ μὴν ὑπάρχουν ἐξαρτήσεις, ἀφεντικὰ, δουλικότητες, ὑποχρεώσεις καὶ συμβιβασμοί. Μπορῶ λοιπὸν νὰ συνδιαλαγῶ μὲ τὸν ὁποιονδήποτε ἀλλὰ δὲν μπορῶ μὲ τὸν ὁποιοδήποτε νὰ χτίσω ἐκ νέου τὴν Ἑλλάδα. ΕΑΝ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν ἀφήσῃ  ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ τὰ προσωπικά ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ καὶ τὶς ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ!

Κοινὲς ἀρχές, σημαίνει σίγουρα καὶ κοινή ἐπίσκεψις ὀνομάτων! Ὅταν λέμε τραπέζι  νὰ ἐννοοῦμε τραπέζι κι ὄχι table ἢ σκαμνάκι ἤ κάθε ἄλλο ἄσχετον!

Δὲν θὰ προχωρήσω γιὰ τὴν ὥρα παρακάτω. Θὰ ἐπανέλθω ὅμως συντόμως γιατὶ τὸ  θέμα εἶναι πολύ σοβαρό!

Θὰ κλείσω πρὸς ὥρας τὸ σημερινό μου σημείωμα μὲ κάποια ἐρωτήματα ποὺ πιστεύω πώς ὅλοι μας θὰ ἔπρεπε νὰ θέσουμε μὲ ἐντιμότητα στὸν ἐαυτὸ μας καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε εἰλικρινείς ἀπαντήσεις:

1ον .  Ἐὰν αὒριο τὸ πρωΐ, μὲ κάποιον μαγικὸ τρόπο, καταφέρναμε νὰ ἀνατρέψουμε τὸ καθεστῶς, πῶς θὰ τὸ ἀντιμετωπίζαμε; Θὰ εἴχαμε τὴν ἱκανότητα καὶ τὸ ἦθος νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς ἀξίους (ἱκανούς καὶ ἠθικοὺς) καὶ νὰ τοὺς ὁρίσουμε προσωρινοὺς διαχειριστὲς, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ κάποιος ἢ κάποιοι ἀκόμη θὰ ξεπηδοῦσαν μέσα ἀπό τὸ πλῆθος ὡς ἱκανοί καὶ ἄξιοι συνεχιστὲς; Ἤ θὰ πλακωνόμασταν μεταξύ μας, δίδοντας οὐσιαστικῶς στοὺς καθεστωτικούς τὸ δικαίωμα νὰ ἐπανέλθουν δριμύτεροι;

2ον . Θὰ εἴχαμε τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν  διαύγεια, σὲ μίαν περίπτωσιν ὅπως ἡ παραπάνω, νὰ ἀποσυρθοῦμε στὰ τοῦ παρατηρητοῦ κι ἐλεγκτοῦ, ἀναγνωρίζοντας σὲ κάποιον ἄλλον, μὲ παρόμοιες τῶν δικῶν μας ἱκανοτήτων, νὰ ἀναλάβῃ ἀντὶ ἡμῶν; Ἤ θὰ αἰσθανόμασταν ἀδικημένοι μὲ συνεπαγόμενον τούτου νὰ ἐκκινήσουμε «πόλεμον»  κατὰ αὐτοῦ ποὺ μόλις δομήσαμε;

3ον. Διαθέτουμε τὸ σθένος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ γίνουμε οἱ ἲδιοι φωτεινά παραδείγματα πρὸς μίμησιν; Ἤ παραμένουμε ἀδιάφοροι στὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας; Μὲ τὸ νὰ ἀναδεικνύουμε τὰ στραβὰ καταφέρνουμε νὰ στιγματίσουμε τὴν σαπίλα. Ἀλλὰ πόσο σημαντικό εἶναι αὐτὸ; Ὅταν μεγαλώνῃς ἕνα παιδί, κάθε φορὰ ποὺ ἐπιτυγχάνει κάτι καλό, τὸ ἐπιβραβεύεις!  Αἰσθάνεσαι ὑπερήφανος γιὰ τὰ καθημερινά μικρά του βηματάκια. Ἀλλὰ, εἶναι παιδί. Εἶναι ἀναγνωρίσιμον τὸ δικαίωμά του στὰ λάθη. Μπορεῖ ὅμως κάποιος νὰ μοῦ πῇ γιατὶ ὅλος ὁ λαὸς μας δὲν ὁμοιάζει μὲ παιδί ποὺ τοῦ σταμάτησαν τὴν ἐξέλιξι μὲ κάποιον βίαιον τρόπο; Κι ἐσὺ ποὺ μὲ διαβάζεις τώρα… Κι ἐγὼ… Κι ὁ ἂλλος… Χρειαζόμαστε ἀπαραιτήτως φωτεινοὺς διδασκάλους! Χρειαζόμαστε νὰ ξαναμάθουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα! Νὰ ξαναδοῦμε μὲ ἄλλην ὀπτικὴ ὅσα «γνωρίζουμε»! Ἔχουμε  τὸ κουράγιο καὶ τὴν δύναμι νὰ τὸ κάνουμε; Νὰ ξαναγίνουμε μαθητὲς καὶ διδάσκαλοι;  Ἤ νὰ κάτσουμε πιὸ χαλαρά στὸν καναπὲ μας καὶ νὰ περιμένουμε τὸν πλήρη μας ἀφανισμό;

Δὲν μπορῶ λοιπὸν νὰ ἀναγνωρίσω δικαίωμα ἐξουσίας σὲ ἓναν λαό ποὺ δὲν ἔχει αὐτογνωσία, συνείδησι, ἦθος, στόχους, ἀρχὲς καὶ παιδεία. Ἀναγνωρίζω δικαίωμα ἐξουσίας ΜΟΝΟΝ σὲ ὅσους διαθέτουν ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ! Ἔως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ ΟΛΟΙ θὰ γίνουμε ἔτσι, ὅσοι δὲν εἴμαστε ἔτσι, τὸ  μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχουμε  μὲ τὴν συμμετοχὴ μας, εἶναι ἀνακοπὴ κι ἀναστολή ἔργου! Συνεπῶς ἀποτυχία!

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Ἀντιδεκάλογος

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

4 responses to “Γιατὶ δὲν πιστεύω σὲ αὐτὸν τὸν λαό!

 • christos kosmidis

  Όταν ο Ελληνικός λαός, από το 31 π.Χ έχει χάσει το δικαίωμα να έχει δική του ηγεσία, δικό του πολιτισμό, είναι θαύμα που υφίσταται.
  Οι διωγμοί του ιστορικά είναι γνωστοί, στην εποχή μας ακόμη και σήμερα πολλοί αμφισβητούν αυτούς τους διωγμούς. Έτσι
  Γράψε την λέξη illuminati kai αντέστρεψτε την.
  Βάλτην ανάμεσα μετά τα 3 w.
  Γράψε http://www.///////////////////.com
  Πάτα enter και θα δείς τι θα σου βγάλει.
  Βγάλε τα συμπεράσματα σου, είναι πραγματικοί ή φανταστικοί?

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Χὰ χὰ χά!
   Πολὺ καλό!
   Ἤξερα πὼς τοὺς λείπει ἡ φαντασία ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ φανταστῶ τὸν βαθμό τῆς ἀνοησίας τους!!!
   Ξέρεις κάτι ὅμως Χρῆστε;
   Δὲν μὲ φοβίζουν!
   Τώρα ποὺ ΕΓΩ, ὁ Ἕλλην ἀπεφάσισα νὰ ἀλλάξω τὰ πάντα, καμμία δύναμις δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ μὲ σταματήσῃ! Καὶ θὰ τὰ φτιάξω ἔτσι, ὡςτε τὰ δικά τους σχέδια νὰ δουλέψουν μόνον γιὰ ἐμέναν!
   Δῆλα δή, ἐν ὁλίγοις, ὅσα αὐτοὶ ἔχουν στήσει με ἕνα τόσο δὰ ΤΣΑΦ, ἀναστρέφονται καὶ ἐξυπηρετοῦν τὸν Ἕλληνα!
   Σὲ διαβεβαιῶ!
   Κι ἀκριβῶς αὐτὸ συμβαίνει πλέον!

 • christos kosmidis

  Ένα μεγάλο μπράβο, Συν – Έλληνίδα, είναι ένα θετικό βήμα, για την αλλαγή νοοτροπίας – σκέψης του Ελληνικού λαού.
  Ο παλιός τρόπος υποστηρίζει τα συμφέροντα των ξένων, που μάλιστα τον βρίζουν σαν τεμπέλη, κλέφτη, απατεώνα.
  Εδώ βρίσκει απήχηση, η των αρχαίων ρήση, ότι
  αυτοί είναι τεμπέληδες, κλέφτες, απατεώνες, με υποβρύχια που γέρνουν, με μίζες και διαφθορά τύπου Siemens, ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΆ ΣΥΝΕΙΔΉΣΕΩΝ, τοπικών παραγόντων.
  Αλλά πιστεύω ότι η βάση του κακού, [δεν είμαι αναλυτής, απλά έμαθα να δίνω λύσεις στα προβλήματα μου, και να μην κολλάω σε αυτά] είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ,
  ΠΡΟΣΚΑΛΩ όλους τους ¨Ελληνες [ίδες], να συμμετάσχουν στην φόρμουλα ενός νέου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, και ας κυβερνήσει μετά όποιος θέλει.
  Ένα σύνταγμα τύπου Ρήγα – Ισλανδίας, με κατοχυρωμένα πρώτιστα τα λαϊκά συμφέροντα, την τιμωρησία όλων των πατριδοκάπηλων, με φυλάκιση και δήμευση περιουσίας, απο το 1974, με διασφάλιση των συντάξεων τώρα και μελλοντικά, μέσω ενός ασφαλιστικού φορέα, [με μορφή ΑΕ] όπου θα μεταβιβασθεί ο ορυκτός πλούτος,
  για να μην γίνονται βρώμικα κερδοσκοπικά παιχνίδια, με τα αποθεματικά τους,
  με δικαίωμα ανάκλησης όλων των πολιτικών φορέων, ακόμη και του Προέδρου, όταν γίνονται επίορκοι, με την απάθεια τους, ή την συνενοχή τους, με ανεξάρτητη Αστυνομία, με ελεύθερη Δικαιοσύνη, από πολιτικές πιέσεις.
  Αντιμετώπιση του προβλήματος, εποικισμού της Ελλάδας απο λαθρομετανάστες.
  Υπάρχει ο σκελετός στο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, http://www.pamet.gr
  Διαβάστε, μελετείστε, και στείλτε τις δικές σας Ελληνικές θέσεις, για να ψηφισθεί στην Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση, που θα γίνει, τον Ιανουάριο, στην Αθήνα.
  Ρωτήσανε τον Σωκράτη για την μόρφωση, απάντησε ότι φαίνεται απο την συμπεριφορά του ατόμου.
  Η δική μας συμπεριφορά συνάδει με την πολιτιστική κληρονομιά μας?
  Δυστυχώς, χωρίς να υποστηρίζω την εποχή Παπαδοπούλου, ήτανε η μοναδική εποχή, που βασίσθηκε η Ελλάδα στις δικές της δυνάμεις, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, και είχε αλματώδη ανάπτυξη και μηδενικό δημόσιο χρέος. Σας λέει κάτι?
  Οργανωθείτε Έλληνες, σηκωθείτε απο τον καναπέ και την μιζέρια σας, πολεμείστε τους σύχρονους Εφιάλτες και Πέρσες.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: