Συνωμοσιολογίες ἢ πραγματικότης;


Ἔχουμε μάθει ἤδη γιὰ τὴν «συμβουλευτικὴ» ἑταιρεία ἀποκρατικοποιήσεων, μὲ τὴν ὁποία θὰ «ὁδηγηθοῦμε» (συμφώνως πάντα μὲ τὶς ἐμπνεύσεις τοῦ «τσάρου» καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ) ὡς κράτος, στὸν ἀπεγκλωβισμό ἀπὸ τὰ χρέη. Τί ἐστί συμβουλευτική ἑταιρεία;

Στὴν ἀνάρτησι Οἱ σύμβουλοι   ἀναφέρονται  κάποιες λεπτομέρειες πολὺ ἐνδιαφέρουσες! Φυσικὰ οὔτε λόγος γιὰ ἀπαντἠσεις ἀπὸ τοὺς «τσάρους» καὶ τοὺς «αὐτοκράτορες»!!! Δὲν ξέρω πῶς τὰ κατάφεραν, ἀλλὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὡς δικό τους χωράφι τὸ δικό μας…. Καὶ κάποιος μᾶλλον πρέπει νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ τὶς διαφορὲς τοῦ «δικό  μου» καὶ «δικό σου».

Ὅλοι αὐτοί, οἱ «ἐργολᾶβοι σωτῆρες» μας, ἀγνοοῦν κάποιες σοβαρότατες ἀλήθειες. Ἀλήθειες ποὺ ἔχουν  νὰ κάνουν μὲ τὴν ἄλλην διάστασι τῶν πραγμἀτων. Αὐτὴν ποὺ «ἀκούει κι ἀφουγκράζεται» τοὺς κανόνες τῆς φύσεως. Ἀλήθειες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ ζῇ σὲ ὅσο τὸ δυνατόν φυσικότερο περιβᾶλλον. Ἢ μὲ τὴν ἄλλη ἀνάγκη ποὺ λέγεται ἀνθρώπινον δίκαιον. Ὄχι ἐκεῖνο τῆς ζούγκλας, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἡ ἀνθρωπότης δομεῖ ὡςτε νὰ δομοῦνται αὐτομάτως καὶ κοινωνίες ἐλεύθερες κι ὄχι ἐξαρτώμενες. Ἀλήθειες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ὀρθὴ διαβίωσι τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη κι ὄχι τὴν ἐξουσιαστική. 

 Θὰ ἦταν πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον τὸ νὰ προσπαθοῦσαν εἰλικρινῶς κι ἐντίμως νὰ ἀπεγκλωβίσουν τὴν χώρα καὶ τοὺς πολίτες της ἀπὸ τὴν μέγγενη τῶν χρεῶν. Ἀλλὰ ἐδῶ πλέον, ἀρχίζουν καὶ ἐπιβεβαιώνονται οἱ χειρότεροι ἐφιᾶλτες τῶν ὑποτιθεμένων καταστροφολόγων καὶ συνωμοσιολόγων. Ὅλο καὶ περισσότερες ἐνδείξεις ἔρχονται νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν συντονισμένη προσπάθεια ἁρπαγῆς δημοσίου χρήματος καὶ τὴν καταστροφικὴ ἀποδόμησι τῶν ὅσων ἔμειναν ὄρθια.

Νωρίτερα παρουσίασα τὶς «ἀποκαλύψεις» τοῦ Λαλάκη, ἀναφορικῶς μὲ τὶς μεθοδεύσεις τοῦ ΓΑΠ καὶ τοῦ Στρός Καν, γύρω ἀπὸ τὴν προσφυγὴ τῆς χώρα στὸ ΔΝΤ. Κάτι ποὺ μεθοδευόταν, κατὰ πὼς πλέον ὁμολογοῦν καὶ οἱ ἴδιοι, πολὺ πρὸ τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2009. Ναί, ἀκριβῶς τότε ποὺ ἀκούγαμε τὸ περίφημο «λεφτὰ ὑπάρχουν»… Ἀκριβῶς τότε ἦταν ποὺ ὁ «πρωθυπουργός μας» μεριμνοῦσε γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ ταμεῖα τῆς χώρας τῶν «λεφτῶν»… (ΓΑΠιος ἀντίληψις περί χρήματος.) 

Διότι, ναὶ μὲν τὸ χρέος ἦταν ὑψηλότατον, ναὶ μὲν ἡ κακοδιαχείρισις ἦταν ἀθλιοτάτη, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ περάσουν στὴν περικοπὴ τῶν ἐξόδων, στὴν ἀναζήτησι τῶν κλεπτῶν καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλαπέντων, αὐτοὶ μεθόδευαν τὴν ἀποδιάλυσι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τὴν πλήρη χρεωκοπία τῶν ταμείων καὶ τὴν ἐκποίησι  κάθε δημοσίου περιουσιακοῦ στοιχείου. Παράλογον; Ὄχι!  Ἐπιβεβαιωμένον πλέον! 

Ἀποδείξεις παντοῦ! Ἡ σημαντικοτέρα ὅμως ὅλων εἶναι στὴν ἄνευ διαγωνισμοῦ καὶ προσφορῶν ἐκποίησι τῆς περιουσίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ παροχὴ τοῦ συμβουλευτικοῦ δικαιώματος στὴν περίεργη ἐταιρεία «α», ἢ στὸν καλὸ φίλο «β», ἢ στὸν κουμπάρο τῆς γκόμενας τῆς θείας τοῦ γείτονα «γ»…  Οἱ  ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις δὲν συνιστοῦν μόνον σκάνδαλο, ἀλλὰ ἀποδείξεις γιὰ τοὺς «εἰλικρινεῖς» σκοπούς τους. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν προτρέχω…. Θὰ  μποροῦσε κάποιος νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴν «σωτηρία μας», ποιός εἶναι ὁ δικηγόρος τῆς ΜΙΖΕΝΣ ποὺ τὴν ὑπερασπίζεται κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου; Τί ῥόλο ἔχει μέσα στὴν κυβέρνησι σήμερα; Καὶ τί ῥόλο διαδραματίζει στὶς ἀποκρατικοποιήσεις; 

Ἐρωτήματα εὔλογα... Εἶναι δυνατόν νὰ  βάλῃς τὸν λύκο νὰ φυλάῃ τὰ πρόβατα; Εἶναι δυνατόν νὰ μᾶς θεωροῦν τόσο ἠλιθίους; Κι ὅμως… Εἶναι…

Διότι, ὄχι μόνον προχωροῦν σὰν νὰ μὴν συμβαίνῃ τίποτα… Ὄχι μόνον ἐξακολουθοῦν τὶς ὑπεξαιρετικές τους δράσεις, ἀλλὰ σὲ κάθε ἐρώτημα, ὄχι μόνον δὲν ἀπαντοῦν, ἀλλὰ ἐντείνουν τὶς δράσεις τους… Κανονικό ξεπούλημα…. Καὶ μία ἀγωνία νὰ προλάβουν… Νὰ προλάβουν… Νὰ προλάβουν νὰ τὰ καταστρέψουν ὅλα πρὶν φύγουν…

Σύμβουλοι ἀπὸ τὸ Λονδίνο, μὲ ἐταιρεία κεφαλαίου μίας λίρας… Ὅμως ἄφαντοι… Μὲ ἀπ’  εὐθείας ἀνάθεσι…  

Σύμβουλοι  μέσα ἀπὸ τὴν κυβέρνησι μὲ προσπάθεια ἀπ’  εὐθείας ἀναθέσεις μεγάλων τμημάτων κρατικῆς περιουσίας σὲ ἐπενδυτὲς ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς…. Τακτική καταγεγραμμένη πλέον…

Σύμβουλος κι ὁ Στρός Κάν, ἀρκετοὺς μῆνες πρὸ τῆς ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ ΔΝΤ… Σύμβουλοι… Σύμβουλοι… Σύμβουλοι….

Σύμβουλος ὁ Ἰσπανός, κολλητὸς τοῦ «αὐτοκράτορος», ποὺ ἀμισθί θὰ μᾶς ἐσυμβούλευε νὰ προσφέρουμε στὴν ἐταιρεία του κάποιες «ἰδιαιτέρας διευκολύνσεως» παροχές! (Γερμανοί, Κατάρ καί ἀποκρατικοποιήσεις.)

Σύμβουλος εἴπαμε κι ὀ Παμπούκης!

Σύμβουλος κι ὀ «τσᾶρος», κι ὁ «ὑψηλότατος»…. 

Σύμβουλοι, σύμβουλοι, σύμβουλοι…. Μία κυβέρνησις ἠλιθίων ἢ ἀδαῶν  ἢ ἀσυνειδήτων ἢ ὁλιγίστων ἢ  ἀνεπαρκῶν ἢ  ἀνθελλήνων… ποὺ δὲν γνωρίζουν τὰ στοιχειώδη, ποὺ χρειάζονται σύμβουλο ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ πότε θὰ ..φτύσουν ἢ θὰ χέσουν ἢ θὰ πηδήξουν ἀπὸ …τὸν 393ο ὄροφο τῆς «ὑψηλοαεριζομένης»  ζωούλας τους! 

Μόνον μέσα στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο συναντοῦμε κάθε ἐθνικότητος, ἀντιλήψεως καὶ  «ὑψηλοαεριζομένης» διαβιώσεως  συμβούλους… Γιὰ ὅλα τὰ θέματα…

Τί ἀπέγινε ἡ θυγατέρα τοῦ Τζέμ;

Ἡ ὁποῖα προσελήφθη ὡς σύμβουλος πρασίνου ἀναπτύξεως καὶ πρασίνων ἀλόγων; (Ὅλη ἡ καταγγελία ἐδῶ.) Νὰ μὴν τὸ πᾶμε παρὰ πέρα.. Εἶναι καὶ ἠ μαμὰ Μαργαρίτα στὴν μέσι… Πάντως τὰ λιβάδια καὶ τὰ ῥυάκια  δὲν τὰ εἴδαμε! Τοὺς ψεκασμοὺς ἀντιθέτως τοὺς ἀπολαμβάνουμε καθημερινῶς πλέον!!!

 Ἐκεῖνος ὁ Σκιόπα;

Ναὶ, ναί… Αὐτό ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους… Ποιός ἦταν καὶ τὶ γύρευε σὲ μίαν …ἑλληνική κατὰ τὰ ἄλλα κυβέρνησι; Νὰ πῆρε τὰ μυστικά στὸν τάφο του; Μπᾶααα… Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον… Μὴν ἀνησυχεῖτε… Θὰ τὰ μάθουμε κι αὐτοῦ τὰ πεπραγμένα… 

Δρούτσας ἢ ὀρθότερα «φὸν Δημητράκης»:

ὑπέρμαχος τοῦ σχεδίου Ἀνάν, ἀδιάφορος γιὰ τὸ Καστελλόριζο (ἐκτὸς τῆς δενδροφυτεύσεως του), ἀδιάφορος γιὰ θέματα Βορείου Ἠπείρου,  ἕτοιμος νὰ παραδόσῃ τὸ ὄνομα Μακεδονία στοὺς σλαυοσκοπιανούς, λάτρης καὶ ὑποστηρικτὴς τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» ποὺ συμπερασματικῶς ὁδηγεῖ ὄχι μόνον σὲ συνεκμετάλλευσι τοῦ Αἰγαίου ἀλλὰ καὶ σὲ πλήρη παράδοσι Θράκης, μισοῦ Αἰγαίου καὶ Κρήτης στοὺς γείτονες!

Γερουλᾶνος ὴ ὀρθότερα «ὑψηλότατος»:

ξεπούλημα ΟΔΙΕ, ΟΠΑΠ, παράδοσις μεγάλων χρηματικῶν πακέτων σὲ «φιλικές» του ἐπιχειρήσεις (διαφημιστικὰ πακέτα, ἐπιχορηγήσεις, δωράκια, διαγραφὴ χρεῶν) καὶ ὀργανισμούς, ἀκόμη καὶ μουσεῖα, (κοινῶς; κατασπατάλησις δημοσίου χρήματος), θάψιμο ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, κλείσιμο θεάτρων, θεατρικοῦ μουσείου, κατάρρευσις πολιτιστικῶν δράσεων ἀλλὰ ἐπιχορηγήσεις σὲ ἀνθελληνικὲς δράσεις. Μία ψυχρὴ ματιὰ στὰ τῆς ΕΡΤ  ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές! Ἄλλως τε, οἱ μόνοι πλέον ποὺ «βλέπουν» ἐκπομπή στὴν ΕΡΤ εἶναι μόνον ὅσοι ἢ λιβανίζουν τὸ καθεστῶς ἢ λιβανίζουν τὴν ΛΑΘΡΟκαταπάτησι μας.

Παμπούκης, ἢ ὀρθότερα ὁ νομικὸς σύμβουλος τῆς ΜΗΖΕΝΣ:

Ἀστακός, Ἑλληνικό… Ἔως καὶ οἱ  Γερμανοί ἔπαθαν …ταπηροκρανίωσι… Ὄχι γιατὶ τοὺς ἔπιασε τὸ ἠθικό τους… Ὄχι.. Χάνουν ἀπὸ τὸν μεζέ… Κι ὁ Παμπούκης στὴ μέσι.. Νομικά, προμηθειακά, ξεπουλήματα ἐθνικῆς περιουσίας….  Ἔφθασε ἡ μπόχα στὸ Βερολίνο… Ἀλλὰ δὲν σταματοῦν… Εἴπαμε.. Βιάζονται.. Πολὺ βιάζονται!!

Παπακωνσταντίνου, ἢ ὀρθότερα «τσᾶρος»:

Ἐδῶ τί νὰ ποῦμε; Μὲ βίλα 3.000.000 εὐρώ καὶ εἰσόδημα μόλις 4.000 εὐρώ μηνιαίως, ἀντιλαμβανόμαστε πὼς ξέρει πάρα πολὺ καλὰ νὰ διαχειρίζεται τὰ δικά του καὶ νὰ ἐκποιῇ τὰ δικά μας. Ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεσις σὲ συμβούλους ἐκ Λονδίνου τὸ θέμα τῆς «ἀξιοποιήσεως» (βλέπε καὶ ξεπουλήματος ἢ ὑφαρπαγῆς) δημοσίου χρήματος, μὲ περίεργη σχέσι συμβούλου στὴν κυβέρνησι Σημίτου, μὲ περίεργη θέσι-στάσι στὸ θέμα τῆς  «προσκλήσεως» τῆς Goldman Sachs ὡς βασικοῦ συμβούλου γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου τῶν Ἑλλήνων...  (Ξέρετε τώρα… Ἀλλοίωσις στοιχείων, ὑπό- ἢ ὑπέρ- κοστολόγησις, ψευδεῖς καταστάσεις ἐσόδων ἐξόδων….) Μὲ γενικῶς πάρα πολλὰ περίεργα στὴν περίεργή του σταδιοδρομία, ὡς κάποιου ποὺ κατέχει νὰ αὐγατίζῃ τὰ δικά του περιουσιακὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ ἢ χέστηκε ἢ δὲν χέστηκε καθὅλου, γιὰ τὰ δικά μας. (Τὸ «δὲν χέστηκε» ἀφορᾷ σὲ παραμέτρους ποὺ ἀγνοοῦμε ἀλλὰ ποὺ τοῦ  παρέχουν κάτι «μικρὰ δωράκια» γιὰ «μικρὲς ἐξυπηρετήσεις»).  Πάντως ἀναρωτιέμαι ἐὰν τὸ «τσᾶρος» εἶναι ἐπιτυχές… Ἴσως νὰ τοῦ ταίριαζε καλλίτερα τὸ «μάγειρας»… Μαγειρεύει   …θαύματα!

Λίστα ἀτελείωτη! Κι ὅλοι ἐξωκΥνοβουλευτικοί! Ἀναρωτιέται κάποιος, γιατί ἔγιναν οἱ ἐκλογές! Τόσο πολὺ έμπιστεύεται ὁ «αὐτοκράτωρ» τοὺς αὐλικούς του; Ἢ τόσο πολύ δὲν τοὺς ἐμπιστεύεται; Μὰ οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν τῶν βολευτάδων νὰ μὴν ἔχῃ τὰ στοιχειώδῃ προσόντα γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τὰ τῆς ἐκποιήσεως; Ἢ τοὺς φοβᾶται γιὰ κάτι ὁ «αὐτοκράτωρ»; Μήπως φοβᾶται πὼς δὲν θὰ ἀντέξουν στὴν πίεσι καὶ θὰ λακίσουν;  Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ Ὀμερτά; Τέτοιος τρόμος σὲ κΥνοβουλευτικούς ποτὲ ξανά! Μὰ ποτέ! 

Δὲν ἀναφέρομαι φυσικὰ σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔργα τους δὲν λαμβάνουν διαστάσεις δημοσιότητος. Εἶναι πιὸ ….ὑπόγεια καὶ κρυφά! 

Οὔτε ἀναφέρομαι στὰ τῶν πετρελαίων… Ἐδῶ κι ἐὰν βρωμάει τὸ ζήτημα… 

Οὔτε στὰ τῶν συνόρων… Οὔτε στὰ ἔργα (ἢ  ὀρθότερα στὰ μὴ ἔργα Πεταλωτοῦ καὶ ΣΙΑ.. Τῆς Θράκης τὸ ξεπούλημα.

Οὔτε στὰ τῆς Κρήτης… Στὰ τῆς Θράκης… Στὰ τῆς Μακεδονίας… Θὰ ἦταν περιττό! 

Παραμένοντας μόνον στὰ τῶν οἰκονομικῶν δράσεων, καταλήγω σὲ ἕνα μόνον συμπέρασμα πλέον. Κάθε σενάριο συνωμοσιολογίας ποὺ ἀκούστηκε ἢ κατεγράφη τοὺς προηγουμένους μῆνες, εἶναι ἀποτέλεσμα ἀσθενοῦς φαντασίας. Διότι καμμία φαντασία, οὐδεῖς ἐγκέφαλος καὶ οὐδὲ ἕνα λογικὰ σκεπτόμενον κεφάλι, θὰ μποροῦσε κάποτε νὰ συλλάβῃ τὸ μέγεθος τοῦ μεγάλου κόλπου ποὺ ἔχουν ἔλθει γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν!!!Ναὶ !  Εἶναι ἐντεταλμένοι! Ναὶ ἔχουν ἔλθει γιὰ νὰ ἰσοπεδώσουν! Ναὶ ἔχουν ἔλθει γιὰ νὰ ἀφανίσουν! 

Καὶ τὸ βλέπουμε πλέον… Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον δύσπιστοι τὸ βλέπουν…. Οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ βλέπουν, εἶναι ὅσοι προσδοκοῦν κάτι ἀπὸ τὸ ξεπούλημα…

Ἐδῶ χρειάζονται ἄλλα πράγματα! Πιό δραστικά! Πιό οὐσιαστικά! Πιό σοβαρά! Δὲν ἀρκεῖ νὰ τοὺς ἀποκαλύπτουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὰ ἐλικόπτερα τὰ ἔχουν ἐν ἀναμονῇ στὶς ταράτσες τους. Δὲν ἀρκεῖ νὰ τοὺς δημιουργοῦμε ἐμπόδια! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουν δεκάδες ἐναλλακτικά σχέδια! Δὲν ἀρκεῖ νὰ τοὺς κυναγᾶμε! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πίσω ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι μερικὲς στρατιὲς ὁμοίων τους. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ τοὺς ξεφορτωθοῦμε γιὰ πάντα! Κι αὐτοὺς καὶ τοὺς χρηματοδότες τους καὶ τὰ τσιράκια τους! Γιὰ πάντα! Τοὺς πᾶντες! Νὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο καὶ τὶς ζωές μας ἀπὸ κάθε κατάλοιπο μαυραγορίτου… Νὰ ξαναπάρουμε τὴν Ἑλλάδα μας στὰ χέρια μας. Νὰ ξαναγίνουμε ἄνθρωποι μὲ Α κεφαλαῖο… Κι ὄχι δουλικά… Ἄνθρωποι!!! Ἄνθρωποι!!!

Κι αύτὸ θέλει δουλειά! Ἐντιμότητα! Τρέξιμο! Ἀγώνα! Ἀναθεώρησι τῶν ὅσων ἔως σήμερα θεωρούσαμε ὀρθά καὶ πάταξι τῆς ἀδιαφορίας! Δὲν ἀρκεῖ νὰ τοὺς πετάξουμε στὴν θάλασσα! Πρέπει νὰ μὴ ἀφήσουμε μέσα μας καὶ γύρω μας κανένα ἴχνος ἀπὸ τὶς δράσεις τους! Πρέπει νὰ γυρίσουμε τὰ πάντα ἀνάποδα καὶ μετὰ νὰ τοὺς πᾶμε στὴν ἔξοδο! Τὰ πάντα! 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μὴν βλέπετε ποὺ δὲν ἔπιασα Ῥαγκούση στὰ χέρια μου.. Αὐτὸν καὶ τὴν ἐξαδελφούλα του, τοὺς ἔχω γιὰ καλλίτερα…  Ὄπως καὶ τὴν Διαμαντοπούλου… Μαζί μὲ ὅσα μᾶς κουβάλησε…. 

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

 

Σχετικ θέματα:

Οἱ στοιχηματζῆδες

Τί θά ζητήσῃ ἡ Τρόικα;  

Γερμανοί, Κατάρ καί  ἀποκρατικοποιήσεις 

Ἕνα προφητικὸν κείμενον;

Ἐρωτήματα ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ἀπαντήσεις….

Πῶς ὁ Λαλάκης καταστρέφει τὴν Ἑλλάδα!

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

19 responses to “Συνωμοσιολογίες ἢ πραγματικότης;

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: