Εἶμαι ἀγανακτισμένη μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»!


Καὶ τὸ ἐννοῶ.

Ἔλαβα πρὸ ἡμερῶν μίαν ἐπιστολή ἀπό ἕναν φίλο, ἀπὸ τὴν ὁποίαν κράτησα  τὸν τίτλο. Μερικὲς ἀπὸ τὶς σκέψεις του θὰ σᾶς παρουσιάσω παρακάτω. Ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμές μὲ βρίσκουν ἀπολύτως σύμφωνη.

Πῶς μᾶς προέκυψαν οἱ «ἀγανακτισμένοι»; Ἔχουμε ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς, ἔχουμε ἀποδείξει τὸ «ποιόν»τους καὶ τοὺς στόχους τους. Μία ψευτοεπανάστασις ποὺ ξεκίνησε γιὰ νὰ καπελώσῃ καὶ νὰ έλέγξῃ τὴν πραγματικὴ ἐπανάστασι τῶν Ἑλλήνων.  Μία ὑστάτη προσπάθεια τῶν καθεστωτικῶν νὰ κρατήσουν τὶς καρέκλες τους καὶ τὶς ἐξουσίες τους.

Ἔχουν πιθανότητες νὰ ἐπιτύχουν; Σαφῶς κι ὄχι! Ὅλο τὸ σκηνικὸ εἶναι πλαστὸ, παράλογο κι ἀνθελληνικό. Ὅλες οἱ διακηρύξεις, ἀποφάσεις καὶ ψηφίσματα δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό κακοστημένες προσπάθεις χειραγωγήσεως. Ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα διαφαίνεται πλέον ἡ ἀγωνία τους γιὰ ἔλεγχο. Ἀλλὰ… Γνωρίζουν κατὰ βάθος πὼς δὲν θὰ τοὺς βγῇ…. Δὲν γίνεται νὰ τοὺς βγῇ…. Τὸ τέρας ποὺ ἐκπροσωποῦν τελείωσε. Τώρα ἡ ἀνθρωπότης ἀλλάζει δρόμους κι ὀπτικές.

Θὰ θέσω πάλι κάποια ἐρωτήματα καὶ θὰ περιμένω κάποιες ἀπαντήσεις, ἐὰν κι ὅταν ἔλθουν. Διότι, βαρέθηκα νὰ ζῶ μέσα στὴν ὑποκρισία, στὶς δῆθεν καταστάσεις καὶ στὰ στημένα σκηνικά. 

Θὰ ἐρωτήσω τοὺς «ἀγανακτισμένους» ἐὰν πράγματι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνόρθωσι τῆς οἰκονομίας μας. Ἐὰν πράγματι νοιάζονται καὶ κόπτονται γιὰ τὴν ἐπανασυγκρότησι τῆς Ἑλλάδος. Διότι ὅλη ἡ στάσις τους ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον. 

Γιὰ παράδειγμα, στιγματίζουν τὸν κάθε Πάγκαλο καὶ τὴν φράσι «μαζί τὰ φάγαμε», ὅταν οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν ἐνδιαφέρεται εἰλικρινῶς γιὰ τὴν νομιμότητα καὶ τὴν ἀνασυγκρότησι τῶν ταμείων μας. Ὑποθάλπουν τὸ παρεμπόριον, τὸ λαθρεμπόριον κι ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸ διενεργοῦν, τὴν στιγμή, ποὺ ἐν τελῶς ψευδῶς, «ἀξιώνουν» δικαιοσύνη καὶ ἐπιστροφή τῶν κλαπέντων.

Ἀλήθεια, πρὸς τί τόση ὑποκρισία;  Πρὸς τί τόση παραπληροφόρησις; Πρὸς τὶ (καὶ γιὰ ποιόν) τόση ἀδικία καὶ τόση καταπάτησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅσων γεννήθηκαν Ἕλληνες; 

Δὲν ὑπερβάλλω διόλου. Ἀδιαφοροῦν παντελῶς γιὰ τὶς ἀμέτρητες σὲ ἀριθμὸ ἐπιχειρήσεις τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔκλεισαν ἢ κλείνουν ἢ θὰ κλείσουν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἐνθαρρύνουν τὸ παρεμπόριον καὶ τὸ λαθρεμπόριον, προσφέροντας χώρους καὶ προβολὴ μέσα στὴν πλατεία. Προβάλλουν τὸ παράνομον διεκδικώντας τὸ νόμιμον; Ποιόν δουλεύουν;

Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ ὁ κάθε Ἕλλην ἐπιχειρηματίας ὀφείλει νὰ διαθέτῃ ταμειακὲς μηχανές, ἕδρα, διεύθυνσι, ἐνημερωμένα λογιστικὰ βιβλία,  διευθετημένες ὑποχρεώσεις σὲ ταμεῖα, ἐφορεῖες καὶ κάθε εἴδους δημόσιο φορέα, οἱ «ἀγανακτισμένοι» λειτουργοῦν ῥατσιστικὰ κατὰ Ἑλλήνων, ὑποθάλποντας ὅσα μὴ νόμιμα τόσα χρόνια στιγματίζουμε. Δημιουργῶντας ὅμως αὐτὴν τὴν εἰκόνα, δὲν μᾶς περνοῦν τὸ μήνυμα οὐσιαστικῶς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν δεδομένων μὲ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά; Πῶς εἶναι δυνανόν νὰ «ἀξιώνουν» δικαιοσύνη, ἐπιστροφὴ τῶν κλαπέντων κι ἀπόδοσι εὐθυνῶν ἀπὸ μίαν μόνον μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ,  τὴν στιγμή ποὺ μὲ κάθε δυνατό τρόπο στηρίζουν τὴν παραοικονομία; Δῆλα  δή τό ἄδικον;

Δῆλα δή μόνον οἱ ἐντὸς βουλῆς ἀδικοῦν; Μόνον οἱ ἐντὸς βουλῆς ἐγκληματοῦν; Μόνον οἱ ἐντὸς βουλῆς πρέπει νὰ πάρουν τὴν ἄγουσα; Οἱ ἐκτὸς βουλῆς; Καὶ ἰδίως οἱ ἴδιοι; Γιὰ πιό δίκαιον συζητοῦν ὅταν οἱ ἴδιοι εἶναι οἱ πρῶτοι καὶ κυριότεροι δημιουργοὶ συνθηκῶν ἀσφυξίας τῆς κοινωνίας μας; Γιὰ ποιὰν ἀπόδοσι εὐθυνῶν «ἐπαναστατοῦν», ὅταν οἱ κυριότερες εὐθύνες δὲν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν συνειδητοποιοῦνται ἀπό τοὺς ἰδίους; 

Μία ὁλόκληρη κοινωνία ἀγανακτεῖ. Ἀγανακτεῖ ὅμως πρωτίστως μὲ τὸν ἑαυτόν της καὶ τὰ ἀτομικά της λάθη κι ἐν συνεχείᾳ μὲ τοὺς κρατοῦντες. Κάνει πρωτίστως τὸν δικό της ἀπολογισμό, παρατηρεῖ, καταγράφει, ἀποδέχεται, συνειδητοποιεῖ καὶ μετὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ της γιὰ νὰ ἀξιώσῃ κι ἀπό τοὺς ἄλλους τὸ αὐτόν. Ποιός πολίτης ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ παρίστανται καθημερινῶς στὸ Σύνταγμα ἀπεφάσισε νὰ ἀντιδράσῃ, ἐςτῳ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐὰν πρῶτα καὶ κύρια δὲν συνειδητοποίησε τὸν βαθμὸ τῆς δικῆς του συνενοχῆς;  Ποιός κλέπτης ἀπαιτεῖ ἀπό τοὺς ἄλλους κλέπτες δικαιοσύνη; Μήπως ὁ ἀμετανόητος; 

Ἀντιμετωπίζουμε δῆλα δή μία ἀπερίγραπτη ὑποκρισία; Φυσικά! 

Θυμᾶμαι τὸν παλαιὸ καλὸ Ἑλληνικὸ κινηματογρᾶφο, καὶ τὰ τόσα πράγματι ἐκπληκτικὰ μηνύματα ποὺ περνοῦσε. «Φωνάζει ὁ κλέπτης….»… Αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν κάνουν οἱ «ἀγανακτισμένοι» σήμερα;  Φωνάζουν στοὺς κλέπτες νὰ ἀποχωρήσουν τὴν στιγμὴ ποὺ παντοιοτρόπως ὑποθάλπουν τὸν κλέπτη τοῦ δημοσίου χρήματος, ἐνθαρρύνουν τὴν παραοικονομία καὶ τὸ λαθρεμπόριο. Μὰ αὐτὸ ποὺ θέλουν τελικῶς νὰ φτιάξουν, μήπως εἶναι μία νέα Κολομβία; Ὄπου πρωτοστατεῖ τὸ ἔγκλημα καὶ ὁ θάνατος εἶναι παιχνίδι; Ὅπου τίποτα νόμιμο δὲν ὑφίσταται; Ὅπου οἱ πληθυσμοὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς ζῶα καὶ κτήνη; Μήπως τελικῶς αὐτὸ ἐπιθυμοῦν καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ δικοί μας «ἀγανακτισμένοι»;

Ποῦ νὰ ξέρω… Ἐγὼ βλέπω μόνον τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν ἀσυνέπεια. Φωνάζει ὁ κλέπτης γιὰ νὰ φύγῃ ὁ νοικοκύρης… Πόσο σοφὰ τὰ ἔχει πεῖ ὅλα αὐτὸς ὁ λαός μας… Ἀλλὰ ποιός νὰ σταθῇ καὶ νὰ σκεφθῇ; Νὰ κάνῃ αὐτοκριτική; Νὰ παλέψῃ γιὰ τὰ πραγματικὰ δίκαια κι ὄχι γιὰ τὰ πλαστά; Νὰ προσπαθῇ νὰ ἀλλοιώσῃ τὴν συλλογικὴ συνείδησι ἀντικαθιστῶντας την μὲ κάτι ψευδὲς καὶ ἀνισόρροπον… Ἀφύσικον… Ὑβριστικόν…

Καὶ  νὰ ἦταν μόνον αὐτό; 

Ἠ μόνιμη τους δικαιολογία εἶναι γελοία. «Αὐτοὶ οἰ ἄνθρωποι ἔχασαν τὶς πατρίδες τους, τὶς περιουσίες τους, τὴν ζωή τους… Εἶναι πρόσφυγες….» καὶ τόσα ἄλλα παρόμοια… Ἀνθρωπιστὲς τοῦ κώλου… Ψεῦτες, ἀνιστόρητοι  κι ἀνειλικρινεῖς, ὅπως μόνον κάτι ἄσκεφτοι θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι…

Ἀλήθεια, γιατί ἀρνοῦνται νὰ δοῦν τὴν ἀλήθεια; Ἢ τὴν βλέπουν καὶ προσποιοῦνται πὼς δὲν τὴν βλέπουν; Ἢ τὴν βλέπουν καὶ τῆς ἀλλάζουν ἁπλῶς τὰ φῶτα, ὅπως ἀκριβῶς αὐτοὶ τοὺς ὁποίους κατηγοροῦν; Γιατί δὲν ὁμολογοῦν πὼς οὐδέποτε στὰ χρονικὰ τῆς νεωτέρας Ἑλληνικῆς ἱστορίας (γιὰ νὰ μὴν άνατρέξω σὲ ἀρκετὰ παλαιότερες ἐποχές) ὁ Ἕλλην δὲν λειτούργησε, ἔδρασε ἢ συνείργησε σὲ κάποιαν ἀποικιοκρατικὴ πράξι; Γιατὶ δὲν μᾶς λένε πὼς οὐδέποτε ὁ Ἕλλην ἔλαβε κάτι ἀπὸ τὰ αἰσχρά κέρδη τῶν ἑταίρων μας (καὶ μή) λόγῳ ἐκμεταλλεύσεως ἄλλων λαῶν; Γιατὶ δὲν παραδέχονται πὼς ποτὲ ἐμεῖς δὲν πήγαμε νὰ ἐξαθλιώσουμε κάποιον ἄλλον; Δὲν ζήσαμε εἰς βᾶρος του; Δὲν φάγαμε ἀπὸ ὅσα τοῦ ἔκλεψαν; Δὲν σκοτώσαμε στὸν βωμὸ τοῦ χρήματος; 

Δὲν μᾶς τὰ λένε διότι δὲν τὰ ἀντιλαμβάνονται, ἢ τὰ ἀντιλαμβάνονται καὶ ποιοῦνται τὴν νήσσαν; Διότι ἐὰν τὰ γνωρίζουν καὶ σιωποῦν, σὲ τί διαφέρουν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ στιγματίζουν;  Ἐὰν δὲν τὰ γνωρίζουν, τότε γιατί νὰ βασιστῶ στὴν ἠθική τους ποὺ εἶναι λειψὴ λόγῳ μειωμένης ἀντιλήψεως; Δὲν αὐτοακυρώνονται; 

Προσωπικῶς βαρέθηκα νὰ ἀναζητῶ στοιχειώδη ἠθική στοὺς κυβερνῶντες μας. Προσωπικῶς ἀξιώνω, ἀπαιτῶ, διεκδικῶ μόνον τὴν ἀπόλυτον ἠθικὴ ἀπὸ αὐτοὺς (τοὺς ὅποιους) θὰ ἀναλάβουν τὸ τιμόνι τῆς χώρας ἐντὸς ὁλίγου. Ἢ ὅλα ἢ τίποτα. Τὰ μικρὰ μυαλά, φέρνουν μικρὰ ὄνειρα. Τὰ μικρὰ ὄνειρα φέρνουν μικρὰ ἔργα. Τὰ μικρὰ ἔργα φέρνουν χαμηλὰ ταβάνια. Καὶ τὰ χαμηλὰ ταβάνια, φέρνουν μεγάλες ἐκπτώσεις. Καὶ οἱ ἐκπτώσεις εἶναι αὐτὲς ποὺ μᾶς ἔφεραν στὴν σημερινὴ κατάντια.

Τέλος, καὶ ἀκόμη ἕνα σημεῖο διαφωνίας μου μὲ τὴν στάσι τῶν «ἀγανακτισμένων».  Ἐπίσης σημαντικό καὶ ξεκάθαρο, κάτι ποὺ δὲν προσλαμβάνω ἀπὸ τὴν δική τους στάσι. 

Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν; Τί ἀκριβῶς θὰ ἤθελαν γιὰ τὴν Πατρίδα μας;  Κάτι γενικό ἢ κάτι εἰδικό; Καὶ γιατί θὰ πρέπῃ ὅλο αὐτὸ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μιμήσεως κι ὄχι πρωτογενοῦς ἰδέας;  Τί νὰ θαυμάσω στὴν ἰσπανικὴ ἐπανάστασι τῶν ἀντιστοίχων «ἀγανακτισμένων»; Τί; Τὰ προβλήματα τῆς Ἰσπανίας εἶναι προβλήματα τῶν Ἰσπανῶν καὶ θὰ στρώσουν κῶλο γιὰ νὰ τὰ λύσουν. Πρὸς τί λοιπὸν πρέπει ἐγὼ νὰ μιμηθῶ κάτι ποὺ δὲν μὲ ἐκφράζει; 

Ἔχουν οἱ Ἰσπανοὶ μίαν Θράκη κι ἕνα βεζύρη νὰ τὴν ἁλωνίζῃ; Ἔχουν οἱ Ἰσπανοὶ ἕνα Αἰγαῖο κι ἕναν Δροῦτσα γιὰ νὰ τὸ χαρίζῃ; Ἢ μήπως ἔχουν μίαν Κύπρο πίσω τους γιὰ νὰ ἀξιώσουν δικαιοσύνη καὶ ἐφαρμογὴ διεθνῶν συμβάσεων; 

Μήπως ἔχουν οἰ  Ἰσπανοὶ ἕνα Ἕβρο νὰ χάσκῃ ὡς ὀρθάνοικτη πύλη καὶ νὰ εἰσβάλλουν καθημερινῶς ὁλόκληρες ἀφρικανικὲς ἐπαρχίες; Ἢ μήπως ἔχουν ἕνα κατεστραμμένο ἀπό τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες Ε.Σ.Υ.;  Ἢ μήπως ἔχουν ὅλους τοὺς συνταξιούχους τους ἐξαθλιωμένους καὶ πεινασμένους; Ἢ μήπως ἔχουν ἕναν GAP ποὺ προτιμᾶ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν  goldman sachs κι ὄχι τὰ Ἑλληνικὰ συμφέροντα; Ἢ μήπως ἔχουν μία Δραγώνα νὰ δημιουργῇ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος «τουρκικὲς» μειονότητες σὲ μία δική τους ἀντίστοιχη Θράκη; Ἢ μήπως ἔχουν ἕναν ἀνιστόρητο γείτονα νὰ καπηλεύεται πανάρχαιο δικό τους τοπωνύμιο καὶ νὰ ἐπιβουλεύεται  ἐθνικὴ κυριαρχία, ὅπως τὰ Σκόπια ἢ οἱ «τσάμηδες»; Μήπως ἔχουν οἱ  Ἰσπανοὶ φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ χρειαστῇ νὰ τὸ μοιραστοῦν μὲ κάποιον γείτονα; Ἢ μήπως πετρέλαια καὶ ἀμυθήτου ἀξίας ὀρυκτά, τὰ ὁποῖα χαρίζουν ἀκρίτως στοὺς κολλητούς τους οἱ ἰσπανοί κυβερνῶντες; Μήπως ἔχουν κατεστραμμένη βιομηχανία ἀπὸ τὸ ἴδιο τους τὸ κράτος καὶ τοὺς συνδικαλιστές τους; Ἢ μήπως ἔχουν πρόβλημα στὸν ὁρισμό τῆς ΑΟΖ τους; 

Τὰ προβλήματα τῶν Ἰσπανῶν, τῶν Ἰρλανδῶν, τῶν Ἰσλανδῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Γἀλλων, τῶν Γερμανῶν σὲ τί ἀκριβῶς ὁμοιάζουν μὲ τὰ δικά μας; Γιὰ ποιόν λόγο ἔχουν ὁμοιότητες; Γιατί λοιπόν πρέπει νὰ τοὺς μιμηθῶ; 

Ἐὰν οἱ  Ἰσπανοί, (κι ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ ἀνὰ τὸν πλανήτη)  εἶχαν ἐςτῳ καὶ τὰ μισὰ ἐκ τῶν δικῶν μας προβλημάτων, τότε ξέρετε τί θὰ ἔκαναν; Θὰ διεκδικοῦσαν, ἀπαιτοῦσαν, ἀγωνίζονταν γιὰ ἕνα καὶ μόνον:

ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ!!!

Νὰ ἀποκτήσουν κράτος ποὺ θὰ φροντίζῃ τοὺς πολῖτες του καὶ μόνον.

Κι ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἀποκτήσουν κράτος ποὺ θὰ φροντίζῃ μόνον τοὺς πολῖτες του, τότε, καὶ μόνον τότε, ἀπὸ τὸ περίσσευμα ἀνθρωπιᾶς (κι ὄχι «ἀνθρωπιᾶς» τοῦ κώλου ὅπως εἶναι ἡ μονομερὴς «ἀνθρωπιὰ» τῶν δικῶν μας «ἀγανακτισμένων»), θὰ μοιράσουν ἀνθρωπιά. Θὰ μοιράσουν κάτι ποὺ θὰ ἔχουν ὅμως.  Κι ὄχι κάτι ποὺ θὰ τοὺς λεἰπῃ.  Ὅταν θὰ ὑπάρχῃ  περίσσευμα στὸ κράτος,  περίσσευμα στοὺς πολίτες, περίσσευμα στὴν ζωή τους,  τότε καὶ μόνον τότε θὰ πᾶνε νὰ βοηθήσουν ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸ χρειάζονται. (Καὶ γιὰ τῶν ὁποίων τὴν ἐξαθλίωσι, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι αὐτοὶ κι ὄχι ἐμεῖς ὑπεύθυνοι.) 

Μήπως εἴδατε κάτι ἀνάλογο ἐδῶ; Νὰ «ἀγανακτίσω» ὅπως Ἰσπανία; Ὅπως Ἰσλανδία; Ὅπως Ἰρλανδία; Γιατί; Εἶμαι συνέχειά τους; Εἶμαι κομμάτι τοῦ αὐτοῦ προβλήματος; Ἢ μήπως ὅλοι αὐτοὶ, ὅταν μὲ τὸ καλὸ λύσουν ὅλα τους τὰ προβλήματα, θὰ ἔλθουν κατὰ Ἑλλάδα μεριὰ γιὰ νὰ λύσουν καὶ τὰ δικά μας; Ποῦ συνίστατο ἡ ἀλληλεγγύη; Στὸν κοινὸ οἰκονομικὸ παρονομαστή; Μὰ αὐτοὶ δὲν εἶχαν τὸν Σημίτη, τὸν Παπακωνσταντίνου, τὸν Πάγκαλο, τὸν GAP, τὸν Καραμανλῆ, τὸν Σουφλιᾶ, τὸν Σαμαρᾶ, τὴν Ντορίτσα, τὸν Τσίπρα, τὸν Ἀλαβᾶνο, τὴν Ἀλέκα….  Τὰ δικά τους προβλήματα δὲν εἶναι ἐθνικά καὶ συνειδησιακά. Τὰ δικά μας εἶναι. 

Τὰ δικά τους προβλήματα δὲν ἐπικεντρώνονται στὴν συνολικὴ κακοδιαχείρισι. Τὰ δικά μας ὄμως ἀφοροῦν στὴν συνολικὴ κι ὄχι μόνον στὴν οἰκονομικὴ κακοδιαχείρισι. Τὰ δικά τους προβλήματα δὲν εἶναι χρόνια ἀλλὰ περιστασιακά. Τὰ δικά μας εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα τὰ τελευταῖα 190 χρόνια. 

Ἡ δική τους ἰστορία (τῶν περισσοτέρων) δὲν περιλαμβάνει μίαν κατοχή 400 ἐτῶν. Ἀντιθέτως μὲ ἐμᾶς. Ἡ δική τους κοινωνία ἔχει μίαν δομή, μίαν ἱεράρχησι, μίαν ὐποτυπώδη δικαιοσύνη. Ἡ δική μας δὲν ἔχει. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἀποζημιώσεων τοῦ Διστόμου στρεφόμαστε στὴν ἰταλικὴ δικαιοσύνη διότι ἡ Ἑλληνικὴ εἶναι ἀνύπαρκτος.

Γιατί λοιπὸν νὰ μιμηθῶ  κάποιον ποὺ δὲν ἔχει τίποτα κοινό μαζί μου; Γιατί νὰ μιμηθῶ κάποιον ποὺ ἔχει τὰ περισσότερά του προβλήματα λυμένα; Γιατί νὰ μιμηθῶ κάποιον, ποὺ ἐὰν λύσῃ τὸ οἰκονομικό του πρόβλημα, θὰ ξαναστήσῃ μίαν ἀναπτυγμένη κοινωνία; Ἐγὼ ἐὰν λύσω, μὲ ἕναν κάποιον τρόπο, τὸ δικό μου οἰκονομικὸ πρόβλημα, τί ἀκριβῶς θὰ ἔχω; 

Θὰ ἔχω κράτος; Δίκαιον; Ἦθος; Πολίτες; Οἰκονομία; Ἀνάπτυξι; Μέλλον; Σύνορα; Ἀνεξαρτησία; Σύστημα ὑγείας; Παιδεία;

Δὲν θὰ ἔχω. Καὶ τὸ γνωρίζουν οἱ «ἀγανακτισμένοι». Γιὰ ἐτοῦτο συζητοῦν ἀορίστως, ἀσαφῶς, θολῶς καὶ διαιωνίζουν μίαν ἤδη πεθαμένη ἀπὸ καιροῦ κοινωνία. 

Τέλος, τὸ σημαντικότερον ὅλων. Ἡ ἀνικανότης τους νὰ ἐκφέρουν καθάριο πολιτικὸ λόγο, ξεκάθαρη πολιτικὴ πρότασι, ἀνάδειξι ἀρίστων καὶ προβολὴ αὐτῶν, ἀποδεικνύει ἐπί πλέον κι ἕνα ἀκόμη ζήτημα. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ λύσις τῶν προβλημάτων. Τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ θάψιμο τῶν προβλημάτων καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν ῥούχων τοῦ Μανωλιοῦ. Μία ἀπὸ ὅσα ἔχουμε ἤδη δῆλα δή. 

Συνοψίζοντας. Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν «ἀγανακτισμένων», ποὺ μὲ ἀγανακτοῦν διότι ἀντιλαμβάνομαι τὴν ὑποκρισία τους εἶναι:

 • Ἀνηθικότης, μέσῳ ὑποθάλψεως λαθρεμπορίου καὶ παρεμπορίου.
 • Ἀνυπαρξία προγράμματος οἰκονομικοῦ, μέσῳ προβολῆς παραλόγων λύσεων τῶν οἰκονομικῶν μας ζητημάτων. Θὰ δεχόμουν οἰανδήποτε λύσι ὡς λύσι, ἐὰν εἶχε σὰν ἐπίκεντρο τὴν ἀνάπτυξι τῆς χώρας κι ὄχι τὸν διεθνισμό ποὺ προβάλλουν. Οὐδεῖς λαὸς ἀγωνίζεται γιὰ ἐμᾶς. Ἐμεῖς γιατί πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε πρῶτα γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ μετὰ γιὰ ἐμᾶς;
 • Ἀνικανότης ἐκφορᾶς πολιτικῆς προτάσεως. Στήνουν στὴν πλατεία παραστάσεις «ἀμέσου» δημοκρατίας, στὶς ὁποῖες συμμετέχουν τριάντα νοματαῖοι. Αὐτοὶ ἀποφασίζουν, κρίνουν καὶ συμπεραίνουν γιὰ ὅλους. Ἀνακοινώνουν ψηφίσματα, ἀνακοινώνουν ἀποφάσεις, φτιάχνουν κόμματα, φτιάχνουν τελεῖες… Γιά ποιόν; Γιὰ τὸν πακιστανὸ ποὺ πουλάει τὰ λαθραῖα του; Ἢ γιὰ τὸν μ@λ@κ@ Ἕλληνα ποὺ πουλάει ἀποδίδοντας τὸ ΦΠΑ, τὸ ἐνοίκιο, τοὺς φόρους, τὶς εἰσφορές κι ὅ,τι ἀλλο ἀπαιτεῖται; Οἱ μ@λ@κες νὰ δουλεύουν γιὰ νὰ συντηροῦν τοὺς πονηρούς; Μὰ αύτὸ δὲν ἔχουμε ἤδη; Γιατί νὰ τὸ γκρεμίσουμε ἐὰν εἶναι νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε;   Τέτοιαν κοινωνία ἐπιθυμοῦν; Ἐμένα γιατί δὲν μοῦ ἐπετράπῃ νὰ ὁμιλήσω; Γιατί ὅταν τίθεται θέμα σφραγίσεως τῶν συνόρων πέφτουν νὰ ἐξαφανίσουν τὸν ὁμιλητή; Πῶς θὰ φτιάξουμε τὸ σπίτι μας; Μὲ ὀρθάνοικτα πορτοπαράθυρα νὰ μπάζῃ ἀπό παντοῦ; Τότε γιατί νὰ τὸ φτιάξουμε καὶ νὰ μὴν τὸ ἀφήσουμε ὡς ἔχει; Σὲ τί μᾶς ἐνοχλεῖ; Ὁ καλὸς νοικοκύρης πρῶτα τὰ τοῦ οἴκου του φροντίζει καὶ μετὰ τὰ τοῦ γείτονος. Ποιάν Ἑλληνικὴν κοινωνία λοιπὸν θέλουν νὰ ἀναδομήσουν; Αὐτὴν ποὺ δὲν θὰ εἶναι κοινωνία ἀλλὰ χάβρα; Μὰ χάβρα εἶναι ἤδη… Γιατί νὰ ἀγωνιστῶ γιὰ νὰ τὸ ἀλλάξω;
 • Ἔχουμε μίαν μοναδικὴ ἰστορία κι ἕναν μοναδικὸ πολιτισμό. Ἔχουμε ἄπειρα παραδείγματα ἤθους καὶ ἀξιῶν. Ἔχουμε ἀποδείξεις ὅτι αὐτὸς «ὁ τρόπος» ἀπέδωσε στὰ μέγιστα. Συμφωνοῦμε ἅπαντες σχεδὸν στὴν ἀνηθικότητα καὶ στὴν ἀξιακὴ φθορὰ ποὺ ἐπικρατεῖ γύρω μας. Γιατί λοιπὸν νὰ λάβω ὡς παράδειγμα ἐκκινήσεως τῆς δικῆς μας ἀπελευθερώσεως τὰ ἡμίμετρα καὶ νὰ μὴν στραφῶ στὴν πηγὴ τῆς ὀμορφιᾶς, τοῦ ἤθους καὶ τοῦ ὠραίου; Γιατί νὰ θεωρήσω τὸν ἰσπανό (ἢ ὁποιονδήποτε) πρότυπό μου, τὴν στιγμὴ ποὺ κουβαλᾶ στὴν πλάτη του ἀποικιοκρατίες, γενοκτονίες, καταπιέσεις ἐν ὦ ἔχω πίσω μου ἕναν Θεμιστοκλῆ ἢ ἕναν Περικλῆ ποὺ ἔκαναν τὴν Ἀθήνα νὰ λάμψῃ μέσῳ τῶν ἀγώνων γιὰ ἐλευθερία καὶ γιὰ πνευματικὴ ἀνάτασι;
 • Ἡ προβολὴ τῆς ἀμεσοδημοκρατίας (ἄλλη μία «κάτι» δημοκρατία, ποὺ φυσικὰ δὲν εἶναι δημοκρατία) ποὺ περιλαμβάνει στοὺς κόλπους της (καὶ στὰ κόλπα της) μόνον πρόσωπα καὶ ἰδέες ποὺ δέχεται τὸ δικό τους σύστημα, μόνον δημοκρατία δὲν εἶναι. Κι ἐὰν δεκτῶ πὼς πράγματι χρειαζόμαστε δημοκρατία, γιατί νὰ μὴν εἶναι ἡ δημοκρατία τῶν ἀρίστων; (Βάζω κι ἐγὼ ἐπιθετικὸ προσδιορισμό ἐφ’ ὅσον ὅλοι βάζουν.) Γιατὶ θὰ πρέπῃ νὰ ἀρκεστῶ στὰ λιγοστὰ ὅταν μπορῶ νὰ ἔχω τὰ πάντα;  Θέλω τοὺς άρίστους! Χρειάζομαι τοὺς ἀρίστους! Πρέπει νὰ βρῶ ἐπί τέλους τὸ κουράγιο καὶ νὰ ἀναγνωρίσω στοὺς ἀρίστους τὸ χρέος νὰ μὲ βγάλουν ὡς χώρα ἀπό τὴν λάσπη!! Νὰ μὲ «μεταμορφώσουν» ἀπὸ ὑπήκοο σὲ πολίτη. Πῶς θὰ γίνῃ λοιπόν αὐτό; Μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ ψηφίσματα τῆς  πλατείας;
 • Κάθε πρότασίς τους παύει μὲ τὴν κατάρριψι τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος.  Καὶ φυσικὰ καμμία πρότασις δὲν περιλαμβάνει τὴν ἔννοια Ἑλλάς. Ἐὰν ὅμως δὲν ἀγωνιστῶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τότε γιατί θὰ ἀγωνιστῶ; Γιὰ νὰ μὴν ἔχω πόρτα καὶ παράθυρα στὸ σπίτι μου; Γιὰ νὰ πληρώνω ἐγὼ τὰ λάθη καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν ἄλλων; Γιὰ νὰ θεραπεύω ἐγὼ τοὺς νοσοῦντες ἀπὸ τὰ πειράματα τῶν ἄλλων καὶ νὰ πεθαίνῃ ἡ μάνα μου διότι ὁ κάθε καϋμένος, ἀπὸ κάθε ἄκρη αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου πλανήτου, κατέλαβε κάθε κρεββάτι σὲ κάθε νοσοκομεῖο, τὸ ὁποῖον ὅμως νοσοκομεῖον ἔκτισε ὁ παπποῦς μου, ὁ πατέρας μου κι ἐγώ; Δῆλα δή; Νὰ παλαίψω γιὰ νὰ ἐξαφανιστῶ ἐν τελῶς ἀπό προσώπου γῆς; Μήπως δὲν μᾶς τὰ λένε καὶ τόσο καλά; 

Ἀγανακτῶ λοιπὸν πάρα πολὺ μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους». Ἀγανακτῶ διότι ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐπιτρέψουν στὸν ἡγέτη νὰ περάσῃ ἐμπρὸς ἀλλὰ θὰ κάνουν κι ὅ,τι χρειάζεται πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἐξαφανίσουν. Ἀγανακτῶ διότι εἶναι ὑποκριτές. Διότι εἶναι ὑποκινούμενοι. Διότι δὲν ἔχουν ὄραμα γιὰ μίαν ἀναγεννημένη Ἑλλάδα ἀλλὰ γιὰ κάτι ποὺ θὰ θυμίζῃ Ψυττάλεια.  Ἀγανακτῶ γιατὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐξέλθουμε τῆς κρίσεως ἀλλὰ νὰ παραμείνουμε μέσα γιὰ νὰ μᾶς ἐλέγξουν αὐτοί πλέον. Ἀγανακτῶ διότι δὲν ἔχουν ἦθος κι ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο. Ἀγανακτῶ διότι δὲν παραδειγματίζονται ἀπὸ τὴν ἱστορία μας. Ἀγανακτῶ γιατὶ δὲν σέβονται τὴν ἱστορία μας. Ἀγανακτῶ διότι πασχίζουν νὰ καταστρέψουν ὅσα ἔμειναν ὄρθια..

Ἐγὼ ποτὲ δὲν ἤμουν μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους. Ποτὲ δὲν στάθηκα στὸ πλάι τους. Ποτὲ δὲν βρῆκα κάτι καλὸ στὶς πράξεις τους. Καὶ πάντα εὕρισκα μέσα στοὺς διοργανωτὲς πασόκια κι χρηματοδοτουμένους ἀπό ΜΚΟ καὶ σορικὲς ἐπιχειρήσεις.  Ἐγὼ εἶμαι μόνη μου. Ἔξω ἀπὸ τοὺς δικούς τους χορούς. Ἐκεῖ, μαζί μὲ τοὺς ἄλλους ἀνωνύμους. Ὄχι ὅμως δίχως ὄνειρα. Ὄχι ὅμως δίχως Ἑλλάδα στὴν καρδιά μου. Ὄχι ὅμως δίχως στόχους γιὰ ἀναδόμησι αὐτοῦ τοῦ μικροῦ χωραφιοῦ ποὺ τὸ εἶπαν κάποιοι κάποτε Ἑλλάδα. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐγὼ κοινωνία τοῦ τζᾶμπα δὲν θέλω. Θέλω ὑγεία. Κι ὅποιος συμφωνεῖ μαζί μου, ὅποιος πιστεύει στὴν δύναμι τοῦ Ἕλληνος,  ὅποιος θέλει μίαν νέα Ἑλλάδα, δυνατή, καθαρὴ καὶ μὲ ἦθος, θὰ πρέπῃ νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο. Ἔχω ἕναν ἔθνικὸ ὕμνο ποὺ μιλᾶ γιὰ μίαν κυρία. Αὐτὴν τὴν κυρία θέλω νὰ φέρω στὴν Πατρίδα μου. Κι ὄχι κάποιον κλῶνο της. Καὶ θέλω νὰ τὴν φέρω στὴν Πατρίδα μου γιὰ τὴν Πατρίδα μου. Κι ὄχι γιὰ τὸν κάθε πικραμένο τοῦ πλανήτου. 

Σημείωσις:

Τὸ παραπάνω κείμενον τὸ ὀφείλω σὲ ἕναν θεῖο διδάσκαλο. Νὰ εἶναι καλά.

Φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

19 responses to “Εἶμαι ἀγανακτισμένη μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»!

 • Νικόλαος

  Τὰ εἶπε ὅλα ὁ φίλος, ἀγαπητή Φιλονόη. Εἶπε τὰ πράγματα ὡς ἔχουν ἄνευ ἴχνους ὑπερβολῆς ἤ περιττοῦ πάθους. Νὰ ἁγιάσῃ τὸ στόμα του διότι τὸ πρόβλημα σήμερον τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι οἰκονομικὸν ἀλλὰ πρόβλημα ἀπουσίας, ἐκπτώσεως, καταρρακώσεως ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. Νὰ τὸ ἐπαναλάβω: ὁ Ἕλλην, ἀπὸ Ἄνθρωπος Ἕλλην ἐξέπεσεν εἰς τὸ εἶδος Hommo Helladicus Xeftilus, καὶ ὡς τοιοῦτος συμπεριφέρεται, δυστυχῶς. Θεωρῶ λοιπὸν σκόπιμον νὰ συμπληρώσω κάτι ἐλάχιστον εἰς τὸν σπουδαῖον λόγον τοῦ καλοῦ μας φίλου. Οἱ ‘ἀγανακτισμένοι’ ἦσαν ἐξ ἄλλου καὶ ἔνα καλοστημένον σκηνικὸν, ἕνας κυματοθραύστης εἰς τὴν πραγματικὴν ὀργὴν τῶν ὅσων πραγματικὰ ἀγανακτισμένων καὶ ἐλειτούργησεν ὡς τοιοῦτος μὲ ἔξαρσιν τὰ θλιβερὰ ἔνθεν κακεῖθεν γεγονότα κανιβαλισμοῦ καὶ ἀνρωποφαγιῶν. Ὁμολογουμένως ἔκαμε δουλειά! Τελος πάντων τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἐναπόκειται πλέον εἰς τοὺς νέους τῆς ἑπομένης γεννεᾶς ἀρκεῖ νὰ ἀπορρίψουν τὰ μυαλὰ τὰ δικά μας καὶ νὰ φροντίσουν νὰ ἀποκτήσουν παιδείαν. Ἑλληνικὴν παιδείαν. Ἄλλως πως…..
  Ἄ, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ νὰ συγχαρῶ τοὺς πραιτωριανοὺς διὰ τὸ ἄριστα τὸ ὁποῖον ἔλαβον ἀπὸ τὰς τελευταίας ἐξετάσεις των, ὡς καὶ τοὺς δικαστάδες (σωστὰ διαβάζεται) οἱ ὁποῖοι οὔτε ἐσκέφθησαν νὰ ἐνοχλήσουν τὰ παιδιά εἰς τὰς ἐπιδόσεις των τοῦ δολοφονεῖν καὶ καταστρέφειν! Οἱ παλαιοπολιτικάντηδες ἄς κοιμοῦνται ἤσυχοι…. ἐξ ἄλλου θὰ ξαναψηφισθοῦν διὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους γλαφυρῶς ἀνέπτυξεν ὁ φίλος.

  • Νικόλαος

   Νὰ καταστήσω σαφὲς ἐπειδὴ τὸ ἐλησμόνησα, ὅτι ἀναφερόμενος εἰς τὸν ‘φίλον΄ ἀνφέρομαι κατ’ οὐσίαν εἰς σὲ Φιλονόη καὶ εἰς τὸν θεῖον διδάσκαλον

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τὰ εἶπε ὁ Θεῖος διδάσκαλος. Πράγματι. Τὸ θέμα εἶναι τί κάνουμε ἐμεῖς. Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τό ἐδῶ καὶ τώρα. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κάνουμε τὴν ἀλλαγή; Νὰ ἀφήσουμε πίσω τὸν παλαιό μας ἑαυτό; Ἢ ὄχι;

 • Απο Πλατεια Βαθης

  Περασα δυο φορες απο την “κατω” πλατεια και επιβεβαιωνω ΠΛΗΡΩΣ τα οσα η Φιλονοη -και ο οποιος φιλος- ειπε και λεει.
  Τα “αμεσο-δημοκρατικα” ειναι ηδη καπελωμενα απο τα “παγκοσμια” πριν τα “παιδακια της Πλατειας” -και εννοω τα ΑΠΟΝΗΡΕΥΤΑ- κατεβουν να παιξουν σε “real-life” τα αυτοοργανωτικα ονειρακια τους.
  Εδω ο κοσμος χανεται και ο ντουντουκος να περιφερεται “υπνωτισμενος” στο κεντρο της Πλατειας επαναλαμβανοντας ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΑ
  “… ολα ειναι καλα, ολα πανε καλα, χαριστε ενα χαμογελο… ” -και θα προσεθετα ανετα το “.. αφηστε τα μιση, και πιαστε το γ@μησι..” (συγνωμην)
  Ειχανε το προβλημα του αυτοπροσδιορισμου ως “Ελληνες Πολιτες” !! το λυσανε !!
  Ειχανε προβλημα συμβολων (σημαιας ή αλλου) … το λυσανε !! ΕΥΓΕ !!

  Δακρυσα που τους ακουγα… ειναι παιδια μας. Ερμαια, φτερα στον ανεμο παρασειρονται απο τον καθενα τυχαρπαστο !! Θρηνω για αυτα. Δεν ξερω οι γονεις τους τι κανουν ! Ειναι η “καμμενη γενια” !!!!! και, γνωριζουμε, οχι η μονη !!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν ὑπάρχει καμμένη γενεά. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ πρέπει νὰ ζήσουν καὶ θὰ ζήσουν. Κι ἐὰν ὅλοι οἱ ἄλλοι θέλουν, ἀκολουθοῦν. Διαφορετικῶς μόνοι τους χάνονται.
   Ὁ τόπος πρέπει νὰ πάῃ μπροστά. Τέλος οἱ καμμένοι. Τέλος τὰ ἡμί.
   Πᾶμε γιὰ τὸ ὅλον!

 • Απο Πλατεια Βαθης

  .. ειμαι συμφωνος Φιλονοη…για το ‘παμε για το ολο”
  καλη νυκτα

 • ...

  Το παραληρημα σας δεν έχει τέλος. Σας συστήνω λοιπόν σε εσας τους “πατριωτες” να διαβάσετε το Μεσοπρόθεμο, τον εφαρμοστικό νόμο κ όλες τις συμφωνίες που έχει συναψει η κυβερνηση με την τροικα. Δευτερον θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά στον Τυπο. Επειτα θα ήθελα να μαθετε ποια τακτικη ακολουθεί η κυβερνηση για το χρέος .Το να χρησιμοποιείτε την καθαρεύουσα δεν σημαίνει ότι είστε κ πατριώτισσα. Για βολεμένο κομματόσκυλο μου φαίνεστε.

  υ.γ Για τις καντίνες , λαθρεμπόριο κλπ ποιος σας είπε ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες?

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ναὶ βρέ… Καθαρεύουσα χρησιμοποιῶ… (Τόση σχέσι ἔχεις μὲ τὴν ἑλληνική… Τόσα καταλαβαίνεις… Καϋμένη-ε)
   Καλὸ μου, τὸ διαβάσαμε, τὸν κάναμε τὸν κόπο…
   Μήπως νὰ κάνῃς ὅμως κι ἐσὺ τὸν κόπο νὰ μᾶς πῇς τὰ ὑπόλοιπα;
   Τί γίνεται ἂς ποῦμε μὲ τοὺς προστατευομένους σου; Τοὺς διαφόρους ἀπό Ἀφρική, Ἀσία, Βαλκάνια; Μήπως ἀπεργοῦν; Πονοῦν; Νοιάζονται γιὰ ἐτοῦτον τὸν τόπο; Νὰ πάω νὰ τοὺς φιλήσω τὸ χέρι καλό μου…
   Μήπως θὰ λάβουν κι αὐτὰ τὰ καϋμένα μέρος στὴν διακυβέρνησι ποὺ μᾶς ἑτοιμάζετε;
   Μήπως θὰ κάνουν τὶς ἀνασκαφές γιὰ τὶς ἔρευνες τῶν ὀρυκτῶν;
   Ἢ μήπως θὰ πᾶνε νὰ στήσουν κῶλο στὸν μεγᾶλο βεζύρη γιὰ νὰ μὴν τὴν φᾶμε ἐμεῖς;
   Κάθε ἀπάντησις-πρότασις δεκτή!
   Καὶ ψίτ…
   Παλληκάρι-κοπελιά…. Ὅταν θὰ τοὺς δῶ νὰ κόπτονται γιὰ τὸ αὔριο καὶ τῶν δικῶν σου καὶ τῶν δικῶν μου παιδιῶν, τότε θὰ πάω κι ἐγὼ στὸν δικό τους τόπο γιὰ νὰ τὸν σώσω. Ἀλλὰ πρῶτα ὀφείλω νὰ σώσω τὸν δικό μου καλό μου.. Κατανοητόν;
   Ὅσο γιὰ τὶς ἐνέργειες ποὺ ἔχουν γίνει… Χεσμένες τὶς ἔχουμε.
   Στὴν πλατεία τὸ λαθρεμπόριο ἀνθεῖ!!! Ὅταν θὰ τὸ σταματήσῃς καλό μου (θὰ σὲ κάνω οὐδέτερο διότι δὲν μπορῶ νὰ ἀπευθύνομαι σὲ κάποιον ποὺ δὲν ἀποσαφηνίζει τὸ φύλο του) τότε ξαναπέρνα νὰ πιοῦμε καφέ.
   Ἐπίσης, ὅταν θὰ ἔχῃς προτάσεις γιὰ ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στὸ κείμενον (κι ὄχι μόνον γιὰ τὸ ὅ,τι εἶναι ἀνθελληνικὸ τὸ μεσοπρόθεσμο καὶ ὁ ἐφαρμοστικός καὶ τὸ μνημόνιον 2, καὶ τὸ μνημόνιον 2015), τότε δὲν θὰ πιοῦμε μόνον καφέ, θὰ ἔχουμε καὶ φοντάν.
   Ἂϊντε βρέ…
   Γελάσαμε καὶ σήμερα… Σὲ καλό σου τόσα γέλια ποὺ μᾶς προκάλεσες….

   Τέλος…
   Δὲν θὰ σοῦ δόσουμε τὰ διαπιστευτήριά μας γιὰ τὸ ἐὰν εἴμαστε ἢ ὄχι πατριῶτες. Ἄλλως τε ἡ κρίσις σου περιορίστηκε στὴν ἀναγνώρισι τῆς καθαρευούσης. Ἐσὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς πείσῃς γιὰ τὸν πατριωτισμό σου…. (Ποὺ δὲν τὸν βλέπω…καλό μου!!!)

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Καὶ κάτι ἄλλο καλό μου… Ἔχουμε διαβάσει καὶ τὸ μνημόνιο 1. Ἀλλὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν ἀγαπήσαμε περισσότερο μὲ τὴν ἀναγνωσί του…
   Ξέρεις κάτι καλό μου;
   Ἐμεῖς (οἱ πολλοί, τό ξέρεις φαντάζομαι) δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τὴν ἔγκρισί σου γιὰ νὰ προχωρήσουμε.
   Θὰ τὸ κάνουμε οὔτως ἢ ἄλλως.
   Ἐσὺ πρόσεξε μήν καὶ μείνῃς μὲ τὴν πλέμπα.
   Καλὸ ξημέρωμα.

  • Νικόλαος

   Σοῦ συνιστῶ φίλτατε στιγμιαῖε (…) νὰ μάθης τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Ξελαμπικάρει τὸν νοῦν. Σοῦ συνιστ[ω ὡσαύτως νὰ διδαχθῆς καὶ νὰ χρησιμοποιῆς τὸ πολυτονκὸν διότι ἡ μονοτονία σαστίζει νοῦν καὶ αἰσθήσεις καὶ διότι, ὅπως ὀρθῶς διετύποσεν ἡ Κανέλλη, ὁ λόγος θέλει καὶ τόνον καὶ πνεῦμα!.

 • Πωγωνάτος

  Συγχαρτήρια για το άρθρο σου αλλα και το blog γενικότερα.
  Πράγματι με ενάργεια διατύπωσες τις σκέψεις-απόψεις σου.
  Όποιος δεν εθελοτυφλει βλέπει καθαρά οτι η “πλατεία” κατέληξε σε ένα φιάσκο.Κρίμα γιατι ο κόσμος κατέβηκε δυνατά και με τις καλύτερες προθέσεις.Αλλα χωρίς συντονισμό και σχέδιο δεν πάμε πουθενά.
  Και ακόμα πιο βέβαιον ειναι οτι δεν έχει πετυχει τιποτα απολύτως,περα απο το να “παιζεται” το έργο κλέφτες και αστυνόμοι.Νομίζω οτι ως έλληνες πρέπει να προβληματιστούμε και αρχίσουμε συναντήσεις ..κατ’οίκον σε παρέες 3-4-5 ατόμων και να συζηταμε και
  να οργανωνόμαστε.Μέσα απο τα blogs δεν ειναι τοσο σοφό να το κάνουμε.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Εὐχαριστῶ γιὰ τὰ καλά σου λόγια. Τὸ ἄρθρον ὅμως τὸ γράφουμε ὅλοι μαζί. Ἐντὸς κι ἐκτὸς πλατείας..
   Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν θὰ γίνῃ κάτι ἢ ὄχι…
   Θὰ ἔλεγα κάτι γραφικό: οἱ Θεοὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐδῶ. Θέλουμε δὲν θέλουμε τοὺς «ἔχουμε» μαζί μας. Πατρίδα θὰ φτιάξουμε, μὲ ἢ χωρὶς τοὺς «ἀγανακτισμένους».

 • γεωργία

  Υπάρχει ένας χώρος εκεί στην κάτω πλατεία ξέρεται, όπου υπάρχει το αναγνωριστικό πανό αλληλεγγύη στους μετανάστες, το πρώτο πράγμα που σκέπτεσαι όταν το βλέπει ένας άνθρωπος κατεβαίνει στην πλατεία για να διαμαρτυρηθεί για την ελληνική κατάντια είναι: «αυτό τώρα που κολλάει;»
  Τέλος πάντων μέχρι εκεί όλα καλά πες, μετά σε πιάνει μια κυριούλα ή ένας νεαρός/ή και σου λέει να υπογράψεις σε ένα χαρτί την υποστήριξή σου στους μετανάστες, πολλοί υπογράφουν χωρίς να το διαβάσουν, ακόμα δεν έμαθε ο έλληνας ότι την υπογραφή του και ………..να κοιτάει που τη βάζει, έκατσα λοιπόν να δώ τι γράφει.
  Λέει λοιπόν, ότι ζητάμε 1ο να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες εδώ και τώρα, 2ο να δικαιούνται όλοι οι μετανάστες σύνταξη, 3ο δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Παίρνω το χαρτί και πιάνω λοιπόν την κυριούλα, ακούγανε και άλλοι τη συζήτηση, και την ρωτάω:
  όταν λέτε όλοι οι μετανάστες εννοείτε και τα 5.000.000 λαθρομετανάστες,
  και μου απαντά: δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες δεσποινίς είμαστε όλοι άνθρωποι της γής.
  Εκνευρίστηκα με την ειρωνεία και απάντησα με ειρωνεία: ανοίξανε όλες οι χώρες τα σύνορα τους και δεν το είπαν οι ειδήσεις; Διότι μία φίλη μου πήγε να μεταναστεύσει στον Καναδά και της είπε ο immigration officer ότι όταν λήξει η εξάμηνη τουριστική visa της θα ασκηθεί ένταλμα σύλληψης της.
  Μου είπε ότι αν δεν με ενδιαφέρει να μην υπογράψω και της απάντησα ότι δεν θα υπογράψω φυσικά διότι νιώθω υποχρέωση στις επερχόμενες γενιές ελλήνων να μην υπογράφω στις θανατικές τους ποινές, διότι δεν υπάρχουν μόνο οι δολοφόνοι από πρόθεση υπάρχουν και αυτοί από αμέλεια ή αλλιώς βλακεία αλλά θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις πάραυτα. Πετάχτηκε ένας που παρακολουθούσε και φώναξε οργισμένος μαζί μου, έχει γεμίσει η Ελλάδα ρατσιστές και φασίστες πώς να πάει μπροστά αυτή η χώρα, τσάμπα κόπο κάνετε όλοι εδώ παιδιά.
  Συνεχίζω ότι μέσα σε αυτά τα 5.000.000 μπορεί να υπάρχουν εγκληματίες που ήρθαν στην Ελλάδα να παραγράψουν τα εγκλήματα τους και ξεκινήσουν μία εκ νέου παράνομη ζωή, θέλουμε και αυτοί να νομιμοποιηθούν ή δεν μας ενδιαφέρει;
  Μου απαντά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί και κατατρεγμένοι από πολέμους.
  Επιμένω εγώ, και τα 5.000.000; To Σορίν Ματέι τον θυμάσαι της λέω, διότι εγώ τον θυμάμαι πολύ καλά, όταν η βόμβα έσκασε στη Νιόβης ήμουν δύο κτήρια ποιο πέρα, αρνείσαι δηλαδή ότι μέσα στα 5000000 υπάρχουν και 200.000 τέτοιοι;
  Μα δεν έιναι 5000000 μου λέει?
  Και πόσοι είναι λέω?
  Δεν είναι τόσοι μου λέει;
  Καλά λέω, έχετε παιδάκια;, ναι μου απαντά, πόσα αν δεν είμαι αδιάκριτη της λέω, 2 μου απαντά, αν σας φέρω αλλά πέντε και ο μισθός σας παραμείνει ο ίδιος μπορείτε να τα θρέψετε και τα 7; Όχι μου λέει.
  Γιατί λοιπόν ζητάτε να κάνουμε κάτι το οποίο μας είναι αδύνατο σαν χώρα να κάνουμε; Σε παρακαλώ κοπελιά μου λέει αυτές είναι οι απόψεις σου περί ανθρωπισμού και εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε εσείς και σας παρακαλώ αφήστε μας διότι έχουμε και δουλειές……..
  Εκεί καταλαβαίνετε ήταν το ζουμί όλης της υπόθεσης, διότι εξοργίστηκα και άρχησα να της τα σούρνω, τότε τι μπαρούφες μου λές περί ανθρωπισμού αφού αυτή είναι η δουλειά σου, και ποιος είναι ο εργοδότης σου ο ανθρωπισμός αυτοπροσώπως; μέχρι που κατέφθασαν 10 τυπάκια και μου φώναζαν το σύνθημα «έξω τώρα ο φασισμός» και η κυριούλα κρυφογέλαγε.
  Όπως καταλάβατε έχασε άλλον ένα η πλατεία, αλλά ο κύριος λόγος που σας τα είπα είναι για να ακούσετε τα επιχειρήματα τους, και να δείτε ότι δεν έκαναν το κόπο ούτε κάν να μάθουν μερικές έτοιμες απαντήσεις λίγο ποιο πιστικιές για να λένε στους αντιρρησίες.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τὰ ξέρω Γεωργία. Ἀλλὰ πλέον ἀδιαφορῶ. Ἔχουν κι αὐτοὶ τελειώσει ἀλλὰ ἔχουν ξεχάσει νὰ τοὺς τὸ ποῦν. Θὰ δῇς…

 • Polydoros

  Σε ευχαριστώ, Φιλονόη.

  Υγεία να έχεις να ακτινοβολείς τις σκέψεις σου.

  Τα συγχαρητήριά μου και σ’ όλους που έλαβαν μέρος στην συζήτηση. Όλοι τους εμπλούτησαν τον Λόγο. Ακόμα κι ο ανώνυμος απολογητής χωρίς να το γνωρίζει έδωσε βάθος με το άγονο γράψιμό του καθώς προσπάθησε μάταια να επισκιάσει το φώς του Ελληνικού Λόγου. Τι αντίθεση!!

  Η Θεά Νίκη χαμογελά στον εκ της τέφρας του άναγεννώμενο Έλληνα.

  Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Αυστραλία.

 • Polydoros

  Εννοούσα απολογητής του κατεστημένου

 • αλέξανδρος

  ευχαριστώ Φιλονόη για αυτές τις πολύπλευρες και ολοκληρωμένες απαντήσεις που δίνεις και που πολλοί σκεφτόμαστε αλλά στιγματιζόμαστε μόλις τις εκφράσουμε…το ποντιακό πάθος δεν κρύβεται. αλέξανδρος

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἀλέξανδρε, συλλογικὴ σκέψις, συλλογικὴ δράσις, συλλογικὴ γραφή.
   Ὅλοι μας «λειτουργοῦμε» πλέον ὡς κομμάτι τοῦ ἑνός, ποὺ λέγεται Ἑλλάς.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: