Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


 

Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.

Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;

Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.

Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.

Στήν ἀρχή εἴχαμε ἀρκετά ὀφέλη. Ὅλα ἔβαιναν καλῶς….παίρναμε δάνεια, ἐπιδοτήσεις καί ὅλοι ἔπλεαν σέ πελάγη εὐτυχίας πού ἐπιτέλους οἱ Ἕλληνες ἔγιναν Εὐρωπαῖοι. Πάντοτε τήν ξενομανία τήν εἴχαμε. Ὅλα καλά μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Ἔτσι νομίζαμε, τοὐλάχιστον.

Κάποια στιγμή ἔπρεπε νά πληρώσουμε τόν τίτλο τοῦ Εὐρωπαίου. Ἔτσι, δωρεάν καί χωρίς κόπο δέν ἀποκτᾶται τίποτα. 

Σιγά σιγά ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε αὐτά πού εἴχαμε κερδίσει καί μάλιστα στό πολλαπλάσιο. Πληρώναμε, πληρώναμε καί ὅλο χρεωμένοι ἤμασταν. 

Ἐπειδή, ὅμως, ὅσο κι ἄν πληρώνῃ κάποιος, θά ἔρθῃ ἡ στιγμή πού θά στερέψῃ ἀπό χρῆμα ὁ τόπος, ἔπρεπε νά ἐπιστρέψουμε αὐτά πού πήραμε ἅπαξ καί διά παντός. Τό χρῆμα εἶναι χαρτάκια χωρίς ἀντίκρυσμα. Ἡ περιουσία ὅμως ἑνός κράτους εἶναι μία ἐπένδυσις. Ξέρουν οἱ νταβατζῆδες τοκογλύφοι ἀπό ἐπενδύσεις. Τό Ἑλληνικό κράτος, ἐπί πλέον, εἶναι ἀπό τά πλουσιώτερα τοῦ κόσμου. 

Ἀφοῦ μᾶς ἔριξαν στήν μέγγενη τῆς Ε.Ο.Κ. ἄρχισαν νά προωθοῦν τά συμφέροντα τους εἰς βάρος τῶν δικῶν μας ὅπως γίνεται ἤ θά γίνῃ καί μέ ἄλλες χῶρες πού εἰσχώρησαν στήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι, ἀργά ἤ γρήγορα. Πάψαμε πλέον νά ὁρίζουμε ἐμεῖς τί εἶναι σωστό καί ἐπικερδές γιά τόν τόπο καί ἀνέλαβαν οἱ ξένοι (χά) νά μᾶς ὑποδεικνύουν τί πρέπει καί τί δέν πρέπει. 

Μέ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς χρέωσαν γιά νά μᾶς ὑποδουλώσουν καί νά ἁρπάξουν τήν πολύτιμη περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ τήν βοήθεια τῶν ἐξαγορασμένων πολιτικῶν πού οἱ ἴδιοι «φύτεψαν» στήν «κυβέρνησι».

Ἀργότερα μᾶς ἐξεβίασαν καί προχωρήσαμε, στίς μέρες μας, στό μνημόνιο, στό μεσοπρόθεσμο, στό δεύτερο μνημόνιο (τό ὁποῖο ὑπάγεται στό Βρετανικό δίκαιο) κλπ. κλπ. Τελικῶς, βάλαμε ἐνέχυρο τήν πατρίδα μας γιά νά ξεχρεώσουμε δάνεια τά ὁποῖα ἤδη ἔχουμε ἐπιστρέψει εἰς τό πολλαπλάσιο.

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 τρέχουν «στάς Εὐρώπας» ὡσάν ζητιᾶνοι καί παρακαλοῦν γιά μερικά ψωροχιλιάρικα. Οἱ ξένοι τοκογλύφοι δέν ἔχουν ἐνδοιασμούς. Ὅποιον παρακαλᾶ τόν συντρίβουν γιά νά πάρουν αὐτό πού θέλουν, χωρίς ἔλεος. 

Πλησιάζουν τρία χρόνια καί συνεχῶς, ὑπογράφουν προδοτικές συμφωνίες καί ξεπουλοῦν Ἑλλάδα καί Ἕλληνες. Οἱ αὐτοχαρακτηρισθέντες αὐθαιρέτως καί παρανόμως «σωτῆρες» τῆς χώρας. Συνεχῶς, χωρίς σταματημό……Καί ἡ ὀσφυοκαμψία  τῶν ἀνδρεικέλων τῆς ἐξουσίας δέν ἔχει τελειωμό. Γιατί; 

Ἴσως, γιατί δέν τούς ἔμαθε κανείς ὅτι οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά ἐνῶ, οἱ προσκυνημένοι κάθε μέρα!

Μινώταυρος

 

 

 

 

Advertisements

2 responses to “Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα

 • Νικόλαος

  Κάτι ἐνστάσεις Μινώταυρε.
  Πρῶτον, τὶ κακὸν ἔχει τὸ Βρεταννικὸν δίκαιον; Τὸ γνωρίζεις τόσο καλὰ ὤστε νὰ ἐξαγάγῃς καὶ συμπεράσματα; Ἄν ναί, ἐντάξει.
  Καὶ δεύτερον, ὅλους αὐτοὺς τοὺς κακοὺς οἳ ὁποῖοι μᾶς ἔρριξαν στὴν ΕΟΚ, μᾶς ἔκαμαν τὸ ἔνα, μᾶς ἔκαμαν τὸ ἄλλο καὶ ἐκεῖνο, μᾶς ἔσπρωχναν σὲ μνημόνια καὶ τὰ μύρια ὅσα εἰς ἐμᾶς τοὺς ἀθώους, αὐτοὺς τοὺς κακοὺς λοιπὸν πῶς καὶ τοὺς ἐπιτρέπαμε νὰ τὰ κάμουν ὅλα αὐτὰ ἐπὶ 38 συναπτὰ ἔτη;
  Τὰ ἐπίχειρα τῶν πράξεών μας πληρώνουμε, ὦ ἀγαθέ, αὐτὰ καὶ μόνον. Ἄς λογικευθοῦμε ἐπιτέλους καὶ σκέψεις ὡς αὐταὶ δὲν βοηθοῦν εἰς τοῦτο.

  • Μινώταυρος

   Γιατί Νικόλαε; Τό ξέρεις ἐσύ; Γιά νά τό ἐπικαλοῦνται καί νά τό χρησιμοποιοῦν σημαίνει ὅτι ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά των. Τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν, τά συμφέροντα τῶν ἀποικιοκρατῶν.
   Ἡ Βρεταννία, ὅμως, εἶχε τίς περισσότερες ἀποικίες, κάποτε καί ἔπρεπε νά βρῇ ἕναν τρόπο νά ἐλέγχῃ τούς δούλους της. Αὐτοί, ἀκριβῶς, οἱ νόμοι – τοῦ βρεταννικοῦ δικαίου – θἀ ἱσχύουν καί στίς ἑκάστοτε διαφορές μας μέ τούς πιστωτές μας.
   Τά δανεικά, Νικόλαε, τά ἔχουμε ἐπιστρέψει εἰς τό πολλαπλάσιον. Τώρα, πληρώνουμε τήν προδοτική ἀνικανότητα – καί τήν μειοδοσία μέ ἀνταλλάγματα – τῶν ἀχρήστων πού εὑρίσκονται εἰς τό ἑλληνικό κοινοβούλιο καί ὅχι μόνο. ΟΛΩΝ! ΟΛΩΝ! Μηδέ ἑνός ἐξαιρουμένου.
   Τό περίεργο, ὅμως, εἶναι τό ὅτι καλούμεθα κάθε 4; χρόνια νά ἐπιλέξουμε ἔμεῖς τούς τριακοσίους προδότες. Ἔτσι νομίζουμε, τουλάχιστον. Ὁ νοῶν νοεῖτω. Οὔτως ἤ ἄλλως ἐσύ δέν συγκαταλέγεσαι στούς νοοῦντες πού ὑπονοῶ!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: