Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαρτίου 2013

Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;


Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;Καί γιά πόσο ἀκόμη;
Διότι τὸ βλέπουμε τὸ σενάριον…
Πλησιάζει κι αὐτῶν τῶν χωρῶν τὸ τέλος…
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ ἐὰν ὑπάρχουν τράπεζες, ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀνήκουν.
Οὐσιαστικῶς, ἐὰν κάτσουμε νὰ ἐρευνήσουμε τὸ γιατὶ καὶ πῶς συμβαίνουν «κουρέματα», ἀνακεφαλαιοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις κι ἄλλα διάφορα καὶ χαριτωμένα, στοχεύουν στὴν ὑφαρπαγὴ τῶν δικῶν μας κόπων καὶ τῶν περιουσιῶν μας ἀπὸ τοὺς μοναδικοὺς κι ἀνεπαναλήπτους κοσμοεξουσιαστές!

συνέχεια

Advertisements

Τί θά γίνῃ μέ τήν προτομή τοῦ Πατατούκου;


Τί θά γίνῃ μέ τήν προτομή τοῦ Πατατούκου;Ἡ προτομὴ τοῦ ἥρωος Πατατούκου ἀναμένει νὰ λάβῃ τὴν ἄγουσα πρὸς τὴν …ἀσβεστοκάμινο, διότι οὐδείς, ἐκ τοῦ Δήμου Πάργας, ἐνδιαφέρθηκε γιὰ αὐτήν.
Βλέπετε, ἄν κι ὁ Πατατοῦκος ἀποτελοῦσε μίαν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες μορφὲς τοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν Τούρκων, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ …ἄγνωστος γιὰ τὸ πλατὺ κοινό. Πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ τὴν γενέτειρά του ποὺ εἶναι ἡ Πάργα. 
Ἐγὼ ἔχω δηλώσῃ πὼς θέλω τὴν προτομή, ἐὰν αὐτοὶ δὲν  μποροῦν νὰ βροῦν χῶρο γιὰ νὰ τὴν ἀναδείξουν. 

Ἥρωες, ἡγέτες… Ποῦ εἶναι;


Ἥρωες, ἡγέτες... Ποῦ εἶναι;Παντοῦ! Ὁπουδήποτε!!! Σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς πλέον ἡ Ἀνάγκη γεννᾶ ἕναν ἡγέτη.
Μικρὸ ἤ μεγάλο… Δὲν ἔχει σημασία…
Ἀπαραίτητον ὅμως γιὰ νὰ ληφθοῦν οἱ καθημερινές, σημαντικὲς ἤ ἀσήμαντες, ἀποφάσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσι τοῦ ἀτόμου, τῆς οἰκογενείας του καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς κοινωνίας του.

συνέχεια


Τὰ 21 ἐκατομμύρια, τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἀναστασιάδου, ποὺ δὲν «κουρεύτηκαν»!


Τὰ 21 ἐκατομμύρια, τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἀναστασιάδου, ποὺ δὲν «κουρεύτηκαν»!1Ὠ ῥὲ γλέντια…
Ὤ ῥὲ χαρὲς καὶ πανηγύρια…
Ὤ ῥὲ ποὺ ἔπιασαν ὅλους τοὺς Κυπρίους στὸν ὕπνο τὸν βαθύ, πλὴν τῶν «ἐκλεκτῶν» καὶ τῶν «ὑμετέρων»!!!
Ὤ ῥὲ εἰσαγγελεῖς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πιάσουν τὸ ξεφλούδισμα ταχύτατα…
Ὤ ῥὲ πόσο σκοταδόψυχοι καὶ ἀπάτριδες ποὺ εἶναι κάποιοι….

συνέχεια


Ὁ «Εὐαγγελισμὸς» τοῦ Παρθενῶνος.


Ὁ «Εὐαγγελισμὸς» τοῦ Παρθενῶνος. Δὲν γνώριζα τὴν ὕπαρξι αὐτῆς τῆς μετόπης καὶ καταχάρηκα ὅταν διάβασα γιὰ αὐτήν.
Βέβαια, ἐγὼ δὲν συνδέω τὰ χριστιανικὰ πιστεύω μὲ τὴν παρουσία αὐτῆς τῆς σκηνῆς, διότι ἔχουμε μίαν τεράστια κιβωτὸ πληροφορίας στὴν μυθολογία μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ λάβουμε τὰ ἀπαραίτητα ἐρεθίσματα, νὰ ἀναζητήσουμε καὶ νὰ μελετήσουμε τὴν προέλευσι τῆς σκηνῆς.

συνέχεια


Ἡ πραγματικὴ Μέρκελ.


 

Ἡ πραγματικὴ Μέρκελ.1
Ἐγὼ πάλι, ἄν καὶ συμφωνῶ μὲ τὸν Θεόδοτο, κι ἐφ΄ ὅσον σέβομαι τὶς ἔρευνές του, θὰ σημειώσω μόνον τὴν δική μου ὀπτική, ὡς συμπληρωματική. 

Ποιές εἶναι οἱ συνιστῶσες τοῦ τΣΥΡΙΖΑ;


Ποιές εἶναι οἱ συνιστῶσες τοῦ τΣΥΡΙΖΑ;1Τὸ θέμα τΣΥΡΙΖΑ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολῇ πολὺ σοβαρά, διότι ἔχει συγκεντρώσῃ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐντάσσονταν σὲ πολλὲς ἀκραῖες ἀριστερὲς ἰδεολογίες, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ περισσεύματα τοῦ μΠατΣοΚ, τῶν κάθε λογῆς ἀνένταχτων καθῶς ἐπίσης τό, ἄς ποῦμε, ἀναρχικὸ τμῆμα τῆς κοινωνίας μας. (Λέω «ἄς ποῦμε», διότι οἱ πραγματικοὶ ἀναρχικοί, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ πραγματικοὶ ἀριστεροί, παραμένουν πατριῶτες καὶ φυσικὰ ἐκτὸς ὁποιασδήποτε κομματικῆς ὀμπρέλας!!!)

συνέχεια


Ἔκθετη ἡ βουλευτής τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἤ ἔκθετο τό σύστημα;


Ἔκθετη ἡ βουλευτής τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἤ ἔκθετο τό σύστημα;1 Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Ὁ Ζούγκλας ἀπεφάσισε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα τῶν μεταλλείων Χαλκιδικῆς. Αὐτὸ ὅμως, διότι ὁ γνωστὸς Ζούγκλας τυγχάνει κι ἀπὸ τὰ γνωστὰ εἴδη, εἶναι κάπως «περίεργον». Σὲ αὐτὴν τὴν ἐκπομπή, ἐὰν εἶναι νὰ συμβοῦν ἀποκαλύψεις, συμβαίνουν ἐν τελῶς «ἐπιλεκτικὰ» καὶ ὑπὸ συγκεκριμένα πρίσματα. Τὰ κριτήρια μοῦ εἶναι ἄγνωστα ἀλλὰ ὁπωσδήποτε τὰ ἀποτελέσματα κατανοητά. 
Κι ἐπεὶ δὴ Ζούγκλας=πολυαγαπημένον παιδὶ τοῦ συστήματος, τολμῶ, ἄν καὶ μᾶλλον ἐπιεικὴς εἶμαι, νὰ ἀμφισβητήσω ἁπλῶς, δίχως νὰ καταθέσω ἄλλες σκέψεις μου, τὰ «πορίσματα» τῶν ἐρευνῶν του καὶ τὰ κριτήριά του, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων.
Γιὰ παράδειγμα, γιατί καταπιάστηκε μέ τήν ἐν λόγῳ βουλευτή κι ὄχι μέ τήν γενικοτέρα κατάστασι στίς Σκουριές; Γιατί ἐνδιαφέρθηκε τόσο πολύ νά ἀπογυμνώσῃ τήν κυρία αὐτή καί δέν περιορίστηκε στό νά ἐλέγξῃ τό ποιοί κερδίζουν καί πόσα; Γιατί νά ἀφορᾷ μόνον στόν τΣΥΡΙΖΑ ἡ ἀντίδρασις τῶν κατοίκων κι ὄχι σέ ὅλους τούς ἐλευθέρους Ἕλληνες;

συνέχεια


Ἡ ἐνεργειακὴ ἀπελευθέρωσις.


Ἡ ἐνεργειακὴ ἀπελευθέρωσις.3Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ἐνεργείας δὲν θὰ συμβῇ. 
Μπορεῖ ὅμως νὰ ἀλλάξῃ …δεσμά!
Δῆλα δὴ μπορεῖ νὰ στραφῇ σὲ φθηνὲς μορφὲς ἐνεργείας, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτρέπουν καὶ στὸν Ἄνθρωπο, ἀλλὰ κυρίως στὶς πολιτεῖες, αὐτονομία καὶ παραγωγὴ πραγματικοῦ ἔργου.
Βέβαια, γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξουν πολλά. 
Πρωτίστως πρέπει νὰ ἀλλάξῃ ἡ παρανοϊκή μας ἐξάρτησις ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ὑδρογονανθράκων, ποὺ μόνον δεινὰ ἐπιφέρουν στὸν πλανήτη.

συνέχεια


Τὰ ναζιστικὰ πρότυπα τῶν Γερμανῶν.


Τὰ ναζιστικὰ πρότυπα τῶν Γερμανῶν.4Λίγο ἡ πετριὰ ποὺ ἔφαγαν μὲ τὸ «ἄριον» τῆς φυλῆς τους…
Λίγο ἡ ψωνάρα τοῦ ἡγέτου τους μὲ τὸ γένος τὸ σιδηρόφρακτο…
Λίγο καὶ τὸ ὅ,τι στὴν πλειοψηφία του παραμένει ὁ λαὸς τῆς βίδας…
Πολύ ἤθελε νομίζετε νά γίνῃ τό κακό;

συνέχεια


Ξεματιάσματα!!!


Ξεματιάσματα!!!Εἶπα κι ἐγὼ σήμερα νὰ ξεκινήσω  νὰ σοβαρεύομαι λίγο λίγο, ἀλλὰ δὲν γίνεται….
Δὲν μὲ ἀφήνουν…
Ἄλλα ἔψαχνα κι ἄλλα βρῆκα!!!

συνέχεια


Τί ἀκριβῶς ἦταν ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως;


Τί ἀκριβῶς ἦταν ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως;

 Σημεῖον ἤ σημάδι ἤ σῆμα. 
Δῆλα δή, οὐσιαστικῶς ἀπὸ μακρυὰ κατεδείκνυε τὸ ποῦ ἦταν θαμμένη ἡ Ῥοξάνη κι ὁ μικρὸς Ἀλέξανδρος!
Συγκλονιστικὴ φυσικὰ ἡ νέα ἀποκάλυψις!!!
Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε τὸ μέγεθος τοῦ μνημείου, καθῶς ἐπίσης καὶ τὸ τὶ ἤθελαν νὰ καταδίξουν, τότε ὁ λέων ἔρχεται γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ πὼς εἶναι ἱερότατον σύμβολον, γιὰ τὸ ὁποῖον ἀκόμη ἔχουμε πολλὰ νὰ μάθουμε.

συνέχεια


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: