Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 28, 2013

Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου καί ἀκουστική


Θέατρο Ἐπιδαύρου

Η εξαίρετη ακουστική για την οποία το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι διάσημο, οφείλεται στα πέτρινα εδώλιά του, καθώς το σχήμα και η διάταξή τους είναι ιδανικά για το φιλτράρισμα των θορύβων χαμηλής συχνότητας, καταδεικνύει έρευνα Αμερικανών επιστημόνων.

συνέχεια


Τό ῥολόϊ – ξυπνητῆρι τοῦ Πλάτωνος


ῥολόϊ Πλάτωνος

Τό  ἀνωτέρω κεραμικό δοχείο τροφοδοτεί μέσω (κατάλληλα υπολογισμένου για την κάθε περίπτωση) ακροφυσίου το επόμενο δοχείο. Όταν αυτό γεμίσει την προγραμματισμένη χρονική στιγμή (π.χ. μετά από 7 ώρες) αδειάζει με ταχύτητα μέσω του εσωτερικά τοποθετημένου αξονικού σιφωνίου στο επόμενο κλειστό δοχείο και αναγκάζει τον εμπεριεχόμενο αέρα να εξέλθει με πίεση σφυρίζοντας από μία σύριγγα στην κορυφή του.

συνέχεια


Οἱ λαθροέποικοι «εἰσέβαλλαν» καί στό τουρκοκάναλο.Τί ἄλλο θά δοῦμε;


λαθροέποικος στό MEGA

Ποῦ ἀλλοῦ; Στό MEGA. 

Προχθές τό βράδυ πού ἔτυχε νά δῶ τηλεόρασι γιά κάποιους λόγους, ξαφνικά…..βλέπω ἕναν μαῦρο νά παρουσιάζῃ –  ὑποθέτω, διότι σπαστά Ἑλληνικά δέν γνωρίζω – τό πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ.

Ὅλοι θά ἔχετε δεῖ, τήν καθημερινή παρουσίασι τοῦ προγράμματος τοῦ τουρκοκάναλου ἀπό τόν ἀφρικανό! 

συνέχεια


Ὑπό διάλυσιν ἡ εὐρωζώνη;


φυτίλι

Νωρίς εἶναι ἀκόμα. Δέν ἔχουν πάρει ἀκόμα αὐτό πού θέλουν καί δέν φαίνεται νά ὑπάρχῃ κάτι ἤ κάποιος νά τούς σταματήσῃ. 

Ὁ «Μόσκοβος», πάντως, δέν θά μᾶς σώσῃ. Τουλάχιστον τήν Ἑλλάδα. Νά εἶστε σίγουροι. Ὅπως δέν μᾶς ἔσωσε ἑκατοντάδες χρόνια καί φορές, παλαιότερα, ἐνῶ, ἀτυχῶς, τόν περιμέναμε! Καί τό πληρώσαμε ἀκριβά. 

συνέχεια


Ἡ σωτήρια δράσις τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου στὶς Κυδωνιές.


Ἡ σωτήρια δράσις τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου στὶς Κυδωνιές.6Ὅταν πρὸ ἐτῶν διάβαζα Κόντογλου, μαθαίνοντας οὐσιαστικῶς τὸ μέγεθος καὶ τὴν αἴγλη τῶν Κυδωνιῶν στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, συνειδητοποίησα πὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κατάφερναν πάντα, ἀνεξαρτήτως τῶν δυναστῶν, νὰ προκόβουν, νὰ ξεπερνοῦν τὶς δυσκολίες καὶ νὰ ἀποκαθιστοῦν τὶς ὅποιες βλάβες εἶχαν πάθῃ στὸ παρελθόν τους.

Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ ρόλος τοῦς ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς. Νὰ στέκεται ὀρθός.

συνέχεια


Οἱ γερμανοί ἐπιτίθενται, τώρα, στίς Ἰταλικές τράπεζες


Ἰταλικές τράπεζες

Ἡ Γερμανία ἀκοιλουθεῖ ἐντολές – κι αὐτή μέ τήν σειρά της. Ὅπως ἀκολουθοῦσε καί κατά τήν διάρκεια τοῦ πρώτου καί τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Εἶναι τό πιό πειθήνιο ὄργανο τῆς παλαιᾶς καί τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. 

Ἡ ὁλοκληρωτική ἕνωσις τῆς Εὐρώπης θά συντελεστῇ ἀλλά πρός ὄφελος τοῦ λακέ τῶν παγκοσμιοποιητῶν καί τῶν συμφερόντων πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτούς. 

συνέχεια


Οἱ πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ κοιτάσματος τοῦ ζεολίθου τῆς Θράκης.


Οἱ πραγματικὲς διαστάσεις τοῦ κοιτάσματος τοῦ ζεολίθου τῆς Θράκης.Ἂν δὲν ἔχεις δεῖ ποτὲ τὸ μέγεθος τοῦ κοιτάσματος τοῦ ζεόλιθου στὰ Πετρωτὰ τῆς Θράκης, δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβεις τὰ πραγματικὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος τῆς μὴ ἀξιοποίησης αὐτοῦ τοῦ ὀρυκτοῦ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Μόνο καὶ μόνο ἂν ἀναρωτηθεῖς ποιὰ εἶναι ἡ ἐτήσια παραγωγὴ ζεόλιθου σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μέγεθος τῶν κοιτασμάτων στὴν Θράκη μας, θὰ καταλάβεις ἄμεσα τὸν λόγο τῆς ἀνάγκης τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ζεόλιθου.

συνέχεια


Ἐνέργεια. Ἔχουμε αὐτάρκεια;


Ἐνέργεια. Ἔχουμε αὐτάρκεια; Αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε εἶναι πὼς ἡ μοναδική, ἀστείρευτη,  πηγὴ ἐνεργείας, ποὺ διαθέτουμε, ὡς πλανήτης, εἶναι ὁ Ἥλιος μας. Ἄνευ αὐτοῦ τελειώσαμε!!!
Ὅμως στὸν πλανήτη μας ὑπάρχουν τὰ κατάλληλα ἐκεῖνα «καύσιμα» ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ παραμένουμε σὲ μεγάλον βαθμό, αὐτάρκεις. 
Τέτοιου εἴδους καύσιμα εἶναι τὸ νερὸ καὶ οἱ πυρῆνες. 
Τὸ πῶς θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουμε βέβαια ἐμεῖς εἶναι ἄλλο θέμα. Διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, καμμία χρήσις ἔως σήμερα λογική! Ὅλες ὑπηρέτες τῆς παρανοϊκότητος!

συνέχεια


«Κούρεμα» ἤ ἐξαφάνισις τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως;


«Κούρεμα» ἤ ἐξαφάνισις τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως; Μοῦ λέει ὁ θεῖος πρὸ λίγων ἐτῶν…
«Κύττα νὰ δῇς πόσο γρήγορα θὰ πάψῃ νὰ ὑπάρχῃ τάξι πλουσίων. Κύττα πόσο γρήγορα θὰ ἐξαφανιστοῦν οἱ Λάτσηδες, οἱ Βαρδινογιάννηδες, οἱ Μπόμπολες… Κύττα πόσο ἁπλᾷ θὰ τοὺς ἀφανίσῃ τὸ πρόγραμμα τῶν νεοταξιτῶν…»
Δὲν μιλοῦσα τότε. Κατέγραφα. Σημείωνα. Προβληματιζόμουν…
Κι ἐξ αἴφνης, μετὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα μέτρα στὴν Ἑλλάδα, ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται «πρόβλημα Κύπρου». Μίας Κύπρου ποὺ οὐσιαστικῶς λειτουργοῦσε ὡς τράπεζα, κακῶν καὶ καλῶν, ὄχι φυσικὰ μόνον γιὰ τὴν Εὐρώπη. 
Ὅταν λοιπὸν ἔφθασαν τὰ «κουρέματα» ἤξερα…. Ἔβλεπα ποῦ τὸ πηγαίνουν…
Τέλος μὲ τὴν μεγαλοαστικὴ τάξι. Εἶναι γεγονός. 

συνέχεια


Τέλος στὶς προειδοποιήσεις!!! Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!1


Τέλος στὶς προειδοποιήσεις!!! Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!1Κι ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε σὲ ἄλλην βάσι πλέον, δῆλα δὴ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν ἀναζητοῦν τὸν τρόπο νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔχουν προγραμματίσῃ. Τὸ ἔχουν κάνῃ ἤδη!!! Τὸ κάνουν ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῶν δημοσιεύσεῶν τους, μέσῳ τῶν, τάχα μου, φόβων τους καὶ μέσῳ τῶν, τάχα μου, ἀδυναμιῶν τους νὰ προστατεύσουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τους. 
Ἔρευνες ποὺ ἔγιναν ὅμως μὲ στόχο τὴν ἀνακάλυψι ἰῶν, βακτηρίων, κολοβακτηρίων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν ἀπολύτως ἀνθεκτικά, ἔναντι σὲ κάθε θεραπεία. Οὐσιαστικῶς μᾶς ἔχουν στρώσῃ ἕνα θαυμάσιο δρόμο, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ σχεδιασμός τους γιὰ τὸν ἀποπληθυσμὸ τοῦ πλανήτου. 

συνέχεια


Στὰ σκυλιὰ ποὺ γαυγίζουν κάνουμε εὐθανασία!!!


Στὰ σκυλιὰ ποὺ γαυγίζουν κάνουν εὐθανασία!1Θὰ κάνω κατάχρησι, τῆς διαδικτυακῆς φιλίας τοῦ Δημήτρη Κολλάτου, καὶ  θὰ προτείνω τὴν …εὐθανασία του!
Δυστυχῶς, ἀγαπητὲ Δημήτρη, γαυγίζεις! 
Ξεκίνησαν, ἐὰν δὲν τὸ ἔμαθες, μὲ τὰ σκυλιά!
Τώρα δῆλα δή, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ῥουφιάνους, ποὺ ῥουφιάνευαν ἀνθρώπους, ἀποκτήσαμε καὶ ῥουφιάνους ποὺ ῥουφιανεύουν σκυλιά!!!

συνέχεια


Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων!


Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων!2
Δίπλα δίπλα τὰ συνεταιράκια….

Το τελειωτικό χτύπημα για την Ποντιακή Γενοκτονία, προήλθε από τον ΕΘΝΑΡΧΙΔΙ Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος με ειδική επιστολή στην επιτροπή των Νομπέλ, πρότεινε τον Σφαγέα κεμάλ, ως υποψήφιο για βράβευση με το Νομπέλ Ειρήνης…!

συνέχεια


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: