Ἀρχεῖα κατηγορίας: τεχνολογία

Ἠλεκτροκίνητα ἢ βενζινοκίνητα;


 

ἠλεκτροκίνητα by .

 

Τὸ κόστος μετατροπῆς ἑνὸς βενζινοκινητῆρος σὲ ἠλεκτρικόν κυμαίνεται μεταξὺ 7.000 ἔως 10.000 εὐρῶ. Γιὰ κάποιους εἶναι ἀπαγορευτικὸν κάτι τέτοιο. 

Πάντως, σίγουρα ἡ πρωτοβουλία τῶν μηχανικῶν μας, μαζὺ μὲ τὴν πιστοποίησι ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖον, εἶναι πάρα πολὺ σημαντική.  Μία ἀκόμη πρωτιὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες!

Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ εἶναι λύσις γιὰ ὅλους, σίγουρα ὅμως γιὰ κάποιους εἶναι.

Μείωσις ῥίπων, μείωσις κόστους κυκλοφορίας καὶ σίγουρα αὔξησις τῆς ζωῆς τοῦ κινητήρος. 

συνέχεια


Ἡ ἀπόκρυψις μίας σπουδαίας ἀνακαλύψεως


ἐνέργεια by .

 

Πῶς θά σᾶς ἐφαίνετο νά παράγεται ἐνέργεια ἀπ΄εὐθείας ἀπό τό νερό καί τόν ἀέρα;

Κάτι τέτοιο προσπαθοῦσε νά καταφέρῃ ἕνας Γερμανός ἐπιστήμων ἀλλά – ὅπως ὅλοι εκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες πού ἀνακαλύπτουν κάτι πού δέν συνάδει μέ τά συμφέροντα τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος, καί ὄχι μόνον – δέν τελείωσε τίς προσπάθειές του. Δέν τόν ἄφησαν.

Μινώταυρος

Νέες μορφές κινήσεως καί ἐνεργείας

Ο Δρ. Σάουμπεργκερ ασχολή­θηκε και με την παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας. Μέσα από παρατηρήσεις και πειράματα, είχε εντοπίσει την α­ντίθεση ανάμεσα στις μεθόδους της Φύσης και της τεχνολογίας των ανθρώπων. Βεβαιωνόταν όλο και πιο πολύ ότι η ανθρώπινη τε­χνολογία θα απειλούσε την ζωή του ίδιου του πλανήτη, τον οποίο τον έβλεπε σαν έναν τεράστιο ζωντανό οργανισμό, πάνω στον οποίον εμείς είμαστε οι μικροορ­γανισμοί του.
«Οι ατμομηχανές και οι μηχα­νές εσωτερικής καύσης Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Βιο-συσσωρευτὴς ἀπὸ χαρτί!


Μία πάρα πολὺ καλὴ ἰδέα, ποὺ ἐὰν τύχῃ ἐφαρμογῆς, ἴσως νὰ λύσῃ προβλήματα ἀνακυκλώσεως καὶ νὰ τροφοδοτήσῃ μικροὺς συσσωρευτές. 

Ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι αὐτὸ ἀκόμη παραμένει σὲ πειραματικὸ στάδιον, ἀλλὰ σίγουρα θὰ ἦταν πολὺ χρήσιμο.

συνέχειαΤὸ μυαλὸ κινεῖ τὰ πάντα!ΜΥΑΛΟ by .

 

Ἤμουν πάντα αὐτῆς τῆς ἀπόψεως.

Ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς ὅμως, τόσο περισσότερο «πείθομαι» ἀπὸ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ δεδομένα.

Στὸ μεταξύ ἡ τεχνολογία καλπάζει.  

συνέχεια

 


Ἑλληνικοῦ τύπου κεραμικά σέ διαστημόπλοια;


Γιὰ νὰ δοῦμε… Λέτε νὰ βρῆκαν ἄκρη; 

Θὰ μάθουμε συντόμως!

συνέχεια


Οἰκονομική ὑπερδύναμις ἡ Κύπρος


Εἶχε βάλει τίς βάσεις, βεβαίως, ὁ Τᾶσος Παπαδόπουλος καί τό ΟΧΙ στό σχέδιο ΑΝΑΝ. Ἔτσι δέν μοιράστηκε τόν όρυκτό της πλοῦτο. Ἡ Ἑλλάδα, ὅμως; Θά τά μοιραστῇ μέ τούς ἐξ ἀνατολῶν συνεταίρους. Ἔτσι εἶναι «δρομολογημένο» ἀπό τόν πρώην ἀνεγκέφαλο πρωθυπουργό…..καί τήν παρέα του.

Μινώταυρος Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μποροῦν νά προβλέψουν πλέον τούς σεισμούς;


Ἡ εἴδησις ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα καὶ τὸ ἐπίτευγμα ἑλληνικόν!

Ἐὰν ἀληθεύῃ, διότι πέραν τῶν εὐχολογίων, χρειάζεται καὶ ἡ ἀπόδειξις, τοὐλάχιστον σὲ ἐπιστημονικὴ βάσι, τότε συζητᾶμε γιὰ κάτι πάρα πολὺ μεγάλο!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μία σπουδαία διάκρισις γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης!


Μία σποδαία ἐφεύρεσις ποὺ μπορεῖ νὰ λύσῃ προβλήματα ὑδροδοτήσεως σὲ καλλιέργειες.

Μία λύσις οὐσιαστική, ποὺ παραλλήλως παρέχει οἰκονομία στὴν ἐνέργεια καὶ στὴν κατανάλωσι ὕδατος.

Συγχαρητήρια σὲ ὅλους τοὺς συντελεστὲς καὶ ἰδίως στὸν Γιάννη Κιμιωνή.

Φιλονόη.

 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γεωπολιτική θύελλα γιά τούς ἀγωγούς


Γεωπολιτική θύελλα για τους αγωγούςΤόση ἀτυχία πιά; Μᾶλλον, κανείς δέν ἀσχολεῖται μέ τήν Ἑλλάδα, ἐκτός καί ἄν ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντά του. Ἄλλωστε εἴμεθα ἀμελητέα ποσότης, ἔτσι πού μᾶς κατήντησαν οἱ ὑποτακτικοί (πολιτικοί μας) τῆς Εὐρώπης καί ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου.

Ὁ κάθε λαός ἔχει τούς ἡγέτες πού τοῦ ταιριάζουν. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε καθόλου ἀπ΄αὐτό. Μόνο Ῥάιχεμπαχ καί «Χοῦφτελ». Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ ἡλιακὸς ἀνελκυστήρας εἶναι γεγονός!


Καὶ δημιουργήθηκε διότι κάποιο παιδὶ εἶχε μίαν θαυμάσια ἰδέα. 

Τὸ καλλίτερο βέβαια, γιὰ τὸ ὁποῖον ἀξίζουν πιστεύω τὰ περισσότερα συγχαρητήρια, εἶναι ἡ ἐπιλογὴ νὰ μὴν «πατενταριστῇ» ἡ δημιουργία του, πρὸ κειμένου νὰ μοιραστῇ ἡ γνώσις καὶ ἡ ἀπασχόλησις σὲ ὅλην τὴν ἀγορά.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


2,5 δίς δολάρια πετᾶμε, ἔτσι, ἀπὸ περιέργεια!


Θεωρῶ τὰ διαστημικὰ προγράμματα ἀπαράδεκτα! 

Ἀπαράδεκτο θεωρῶ καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ποὺ ἔχει στηθεῖ πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάζῃ τὰ χρήματα τῆς  ἀνθρωπότητος καὶ νὰ στέλνῃ γιὰ «πλάκα» ἐργαλεῖα στὸ διάστημα, πρὸ κειμένου νὰ ἐρευνήσῃ, (ἔτσι λένε) τὰ τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος.  

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἑλληνόπουλα διάνοιες στὴν ῥομποτική!


nanot

Θαυμάσια ὅλα αὐτά! 

Συγχαρητήρια στὰ παιδιά καὶ στὸν προπονητή τους!

Μερικὰ ἐρωτήματα μόνον:

Ἔχουν συνειδητοποιήσει τί ἀκριβῶς κάνουν;

Ἔχουν ἐπίγνωσι ποιούς ἀκριβῶς στηρίζουν; 

Ἔχουν καταλάβει σέ ποιόν προσφέρουν ὑπηρεσίες;

Διότι στὴν ἀνθρωπότητα δὲν νομίζω νὰ προσφέρουν κάτι…

Γιατί;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: