Ἀρχεῖα κατηγορίας: ἰατρικὴ-ἐπιστήμη

Τό φάρμακο γιά τόν καρκίνο ὑπάρχει


 

Ἕνας Ἕλληνας (καί ἡ ὁμάδα μέ τήν ὁποία συνεργάζεται) ἰσχυρίζεται ὅτι ἀνεκάλυψε τό φάρμακο γιά τήν θεραπεία τοῦ καρκίνου

Πρίν ἀπό πέντε χρόνια ὁ Εὐάγγελος Μιχελάκης, ἐπικεφαλῆς μίας ὁμάδος Καναδῶν ἐρευνητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Alberta στό Edmonton τοῦ Καναδᾶ, εἶχε δημοσιεύσει στήν ἐφημερίδα Cancer Cell μία ἔρευνα ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι ἡ dichloroacetate (DCA), προκαλεῖ καταστροφή καρκινικῶν κυττάρων σέ πολλῶν εἰδῶν καρκίνους.

Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι τό φάρμακο DCA μπορεῖ σέ πάρα πολύ μικρή ποσότητα νά φτάσῃ σέ σημεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ πού ἄλλα φάρμακα δέν δύνανται καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά θεραπεύσῃ ἀκόμα καί τό γλοιοβλάστωμα, μία ἀπό τίς χειρότερες μορφές καρκίνου.

Τό 2010 ὁ Εὐάγγελος Μιχελάκης καί ἡ ὁμάδα του δημοσίευσαν σέ ἀμερικανικό περιοδικό τά ἀποτελέσματα τῶν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ καταστροφὴ τῶν ἱστῶν ἀπὸ τὶς λᾶμπες οἰκονομιας!


Τὸ ζήτημα «λᾶμπες οἰκονομίας» ἔχει ἀποσιωπηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ ἀπὸ τοὺς «φίλους» τῆς προστασίας τοῦ πλανήτου.
Ἔχουν κατὰ ἕναν «περίεργο τρόπο» μπουκώσει τὰ στόματά τους καὶ σιωποῦν.
Τί παράξενο!
Πρώτη φορὰ  μᾶς ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο!

Στὸ μεταξύ, δειλὰ δειλά, ἀρχίζουν νὰ προβάλλονται κάποιες πληροφορίες.
Τί ἀκριβῶς δημιουργεῖ ὁ ὑδράργυρος ὅταν εἰσέλθῃ στό σῶμα μας;
Ἢ ὀρθότερα, τί ἀκριβῶς καταστρέφει; 

συνέχεια


Ταυτίζεται μέ τό τέλος ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος;


 

ἐγκεφαλικό by .

Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ*

 O θάνατος είναι ένα βιολογικό φαινόμενο και πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς. Τα κριτήρια του θανάτου, όμως, εί­ναι δυνατόν να είναι διαφορετικά για τους διά­φορους οργανισμούς. Το κατάλληλο κριτήριο θανάτου για τα θερμόαιμα ζώα είναι η οριστική διακοπή της κυκλοφορίας οξυγονωμένου αίμα­τος, η οποία ακολουθείται από απώλεια της ακεραιότητας των κυτταρικών μηχανισμών από τους οποίους εξαρτάται η ζωή και από την έναρξη της αποσύνθεσης.

Ο θάνατος των ανθρώπων είναι ένα αντι­κειμενικό βιολογικό φαινόμενο και είναι δυ­νατόν να ορισθεί ως η αμετάκλητη διακοπή της λειτουργίας του οργανισμού, θεωρουμέ­νου ως ενιαίου όλου. Το κατάλληλο κριτήριο διάγνωσης του θανάτου στον άνθρωπο είναι η μη αναστρέψιμη διακοπή της κυκλοφορίαςοξυγονωμένου αίματος.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι το έτος 1968 το κριτήριο διάγνωσης του θανάτου του αν­θρώπου ήταν η μη αναστρέψιμη διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος και της αναπνευστι­κής λειτουργίας. Το έτος  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐπιχείρησις παιδικὸς καρκίνος!Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου | Φιλονόη καὶ φίλοι…

Σήμερα ὁ Κωνσταντῖνος μᾶς παρουσιάζει τὴν ἄλλην ὀπτική, αὐτὴν τοῦ παθόντος παιδιοῦ. Αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ ποὺ τελικῶς μεγάλη μερίδα ἐξ ἡμῶν θὰ κληθῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ. 

Διότι ὁ παιδικὸς καρκίνος δὲν εἶναι ἡ μόνη ἐπιχείρησις κατὰ τῶν παιδιῶν καὶ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅλη αὐτὴ ἡ ἰστορία τῶν ἐμβολιασμῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν σιωπὴ ἢ τὴν βλακεία ἢ ἀπλῶς τὴν αἰσχροκέρδεια, δημιουργοῦν μάστιγες ἀπὸ μόνιμα νοσήματα, τὰ ὁποῖα οὐδόλως φανταζόμαστε.  Καὶ τὰ ὁποῖα θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε σταδιακῶς μέσα στὰ ἐπόμενα χρόνια.

συνέχεια

Σχετικὰ θέματα:

Τί «ἰατροί» εἶναι αὐτοί;

Ῥώσσικη ῥουλέτα μὲ τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας.

Μυστικὰ πειράματα.

Καρκίνος, ἀσθένεια τῆς ψυχῆς

Ὁ ἀργὸς θάνατος ἀπὸ τὴν ἀσπαρτάμη.

Ἡ μαριχουάνα καὶ ἡ θεραπεία τοῦ καρκίνου.

Θὰ ἀφανισθοῦμε λοιπόν ὅλοι ἀπό τὴν συμβατική ἰατρική;

Νανορομπότ: ἡ νέα ἀσθένεια ποὺ ἐξαπλώνεται!

Ἡ φύσις θεραπεύει τὸν καρκίνο!

Παραισθησιακή παρασίτωσις!


Ἠλεκρομαγνητισμός κατά καρκίνου;


Ηλεκτρομαγνητικά πεδία εναντίον καρκίνου

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό «όπλο« ενάντια στον καρκίνο

Ναί, γιατί ὄχι;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κι ἐμεῖς, ὡς ἄνθρωποι, τί εἴμαστε;

συνέχεια


Φθάνουμε στό σημεῖο νά παρατείνουν τήν ζωή τά βλαστικά κύτταρα;


Ποντικοί ξανανιώνουν με βλαστικά κύτταρα

Μια ένεση με υγιή βλαστικά κύτταρα τριπλασίασε τη διάρκεια ζωής γενετικά τροποποιημένων ποντικών στο εργαστήριο

Πιστεύω πάρα πολὺ στὴν δράσι τῶν βλαστικῶν κυττάρων, καθῶς καὶ σὲ ὅσα ἔπονται.

Τὰ βλαστικὰ κύτταρα εἶναι πηγὴ ζωῆς, ἀλλὰ ἀκόμη οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνοῦν τρόπους πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψουν τὴν δομή τους, τὴν δράσι τους καὶ τὰ ἀποτελέσματα. συνεχίστε τὴν ἀνάγνωσι


Ἕνας Ἕλλην νεκρός ἀπό ἐλονοσία! 35 Πακιστανοί


Εἶναι γνωστό (εἴχαμε γράψει καί σέ προηγούμενα ἄρθρα) ὅτι, στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἔκαναν τήν ἐμφάνισίν τους ἀσθένειες – πού εἶχαν, ἐντελῶς, ἐκλείψει – λόγω τῆς ἀθρόας εἰσβολῆς τῶν λαθρομεταναστῶν. Δέν ἔχουν φέρει καί τίποτα καλό, οἱ συγκεκριμένοι.

Στό νομό Λακωνίας ὑπάρχει ἔξαρσι τῆς ἐλονοσίας σέ ἀνησυχητικό βαθμό. Ἀκόμη καί νεκρούς Ἕλληνες μετρᾶμε. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κίνδυνος σὲ νερὸ καὶ ὀδοντόκρεμες!φθόριον by .


Ἔχουμε ἀρκετὲς φορὲς ἀναρτήσει κείμενα γιὰ τὴν δράσι τοῦ φθορίου στὸν ὀργανισμό μας. Βέβαια, αὐτὸ δὲν ἔπαψε ἐν τελῶς τὴν κατανάλωσί του, ἰδίως λόγῳ παρουσίας του σὲ προοϊόντα στοματικῆς ὑγιεινῆς. Συνεχίστε τὴν ἀνάγνωσι

 


Εἶναι καλοὶ οἱ ἀεροψεκασμοί!aeropsekasmoi by .

Εἶναι μέρος τῆς ζωῆς μας!

συνέχεια


Ἀνατροπή!


Ανατροπή

Ανατρεπτικές εξελίξεις παρουσιάστηκαν στο θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα που -σύμφωνα με την πρώτη δήλωση του Μεσούτ Γιλμάζ- είχαν προκληθεί από Τούρκους πράκτορες. Σύμφωνα με την ΕΥΠ, οι πυρκαγιές δεν προκλήθηκαν από τους Τούρκους αλλά από τον ΣΚΑΪ που έκαψε τα δάση για να κάνει μετά αναδάσωση. (πιτσιρίκος)

Κι ἔλεγα κι ἐγώ… 

Τόση κάψα τώρα; 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἑλληνικὴ ὁμάδα νικᾶ τὸν καρκίνο τοῦ ἥπατος!


Η «γαλανόλευκη» ομάδα από το Ινστιτούτο Ντέινα Φάρμπερ για τον Καρκίνο στη Βοστώνη – από αριστερά Αλεξάνδρα Δρακάκη, Χρήστος Πολυτάρχου, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Μαρία ΧατζηαποστόλουΤὰ καλὰ νέα ἔχουμε μάθει νὰ φθάνουν συνήθως ἀπὸ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Σήμερα ἀκόμη μία νίκη κατὰ τοῦ καρκίνου, καταγράφεται ἀπὸ μίαν Ἑλληνικὴ ἐρευνητικὴ ὁμάδα. 

Τὰ πειράματα ἐνθαρρυντικά, καθῶς καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους. 

Ξεκινοῦν σὲ λίγο τὴν πειραματικὴ ἐφαρμογὴ τῶν εὑρημάτων τους σὲ πάσχοντες. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ πείνα εἶναι ἤδη ἐδῶ!Μοῦ ἔστειλαν τὸ παρακάτω καὶ μὲ ἔπιασαν τὰ κλάματα. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: